Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Nazwa sprawy:

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 

Wymagane dokumenty:

  1. Plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów.
  3. Oświadczenie o:

a)      posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
b)      zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub
c)      zamiarze budowy przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, cieplnego i telekomunikacyjnego, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  1. Kopia decyzji, wyrażającej zgodę na lokalizację urządzenia w drodze, wydanej przez zarządcę drogi.
  2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
  3. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót wraz ze schematem – jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
  4. Harmonogram robót – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami.
  5. Informację o zakresie i technologii robót przywracających stan użyteczności pierwotnej.
  6. Ewentualne pełnomocnictwo i potwierdzenie wniesionej opłaty skarbowej.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć do zarządcy drogi (do urzędu Gminy w przypadku dróg gminnych) co najmniej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Zarządca drogi przed udzieleniem zezwolenia wydaje warunki w sprawie planowego zajęcia pasa drogowego. 

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Mordy
I p., pok. nr 10
tel. 25-641-54-02 w. 57 

Opłata skarbowa:

17 zł – w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa

 

Opłata administracyjna:

zgodna z Uchwałą Nr XV/108/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Podstawa prawna:

1.      Uchwała Nr XV/108/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

2.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

3.      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.),

4.      Uchwała Nr XV/108/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

5.      Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.),

6.      Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),

7.      Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),

8.      Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

9.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264),

10.  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcia pasa drogowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1618),

11.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).

 

Dodatkowe informacje:

Ustawa o drogach publicznych stanowi, że zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w formie decyzji administracyjnej. pod pojęciem zajęcia pasa drogowego rozumie się:
1) prowadzenie robót w pasie drogowym, w celu umieszczenia urządzeń i obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową oraz ich remontu i naprawy,
2) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, takiej jak wodociągi nadziemne i podziemne linie energetyczne i telefoniczne,
3) umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów w których jest prowadzona działalność handlowa i usługowa oraz reklam,
4) budowę lub przebudowę zjazdu.
Oprócz zgody na zajęcie pasa drogowego, dodatkowo na budowę lub przebudowę zjazdu publicznego lub indywidualnego należy uzyskać od zarządcy drogi zezwolenie. Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej w innych okolicznościach opłata wynosi 82 zł.
Zajmujący pas drogowy jest zobowiązany powiadomić zarząd drogi o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa do poprzedniego stanu użyteczności. Zarząd drogi dokonuje komisyjnego obioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.
Jeżeli w ciągu roku od udostępnienia dla ruchu uprzednio zajętego pasa drogowego ujawnią się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót zarząd drogi powiadamia o tym zajmującego pas drogowy oraz określa termin usunięcia wad. W razie zwłoki w usunięciu wad zarząd drogi może wykonać niezbędne roboty na koszt zajmującego pas drogowy.

Pliki do pobrania:

* Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem dla osób - RODO (PDF)
* Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (OPŁATY ROCZNE)(PDF)
* Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (OPŁATY ROCZNE) (WORD)

* Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (PROWADZENIE ROBÓT)(PDF)
*
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (PROWADZENIE ROBÓT)(WORD)

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15