Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Nazwa sprawy:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek 
- zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej lub odpis rejestru przedsiębiorców (kserokopia)
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych 
- pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
- decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Sposób załatwienia sprawy:

Zainteresowany składa wniosek wraz z załącznikami. po złożeniu w/w dokument��������w maja miejsce oględziny miejsca sprzedaży alkoholu, mające na celu ustalić czy spełnia ono określone warunki. Następnie jest kierowany wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych która wydaje opinię. ostateczną decyzję o wydaniu/nie wydaniu pozwolenia podejmuje Burmistrz.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni 

Miejsce załatwienia sprawy:

Działalność Gospodarcza 
I p., pok. nr 8
tel. 25-641-54-02 w. 43
 

Opłata skarbowa:

Brak 

Opłata administracyjna:

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002 r.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r, nr 225, poz. 1635) 

Dodatkowe informacje:

1. Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu 
a) przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany, pod rygorem cofnięcia zezwolenia (następne zezwolenie można uzyskać po upływie 3 lat)
b) przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle), z wykorzystaniem napojów powyżej 18 % alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 %
c) na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, można wydać zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych na okres do 6 miesięcy (następne zezwolenie można uzyskać po upływie 12 miesięcy od upływu terminu ważności tego zezwolenia)
d) przedsiębiorca w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca i 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem winien okazać hurtowni zaopatrującej się w alkohol zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty. Na wydanie zaświadczenia gmina ma 7 dni, zatem opłatę należy wnieś z odpowiednim wyprzedzeniem.
e) niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia i wniesienia opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
- na terenie szkół, oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych,
- na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników
- w miejscach i czasie masowych zgromadzeń
- obiektach komunikacji publicznej
- obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych jak również w rejonie koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.
Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
Zabrania się sprzedaży, podawania i pożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych, domach wypoczynkowych.
Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4.5 % alkoholu może odbywać się na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Pliki do pobrania:

Wniosek

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15