Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

 

Nazwa sprawy

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy
trwający ponad 3 miesiące

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657. z pózn. zm.)

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty albo paszport,
2. Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia przybycia dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia,
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.
 4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika
 • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
• Dowód lub paszport pełnomocnika,

Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego ePUAP dołącza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a obywatel nie posiadający tytułu prawnego do lokalu doł����cza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzający pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu a, w razie niemożności ich uzyskania odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy

Zameldowania dokonuje się po złożeniu formularza meldunkowego.
Zgodnie z art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie
o zameldowaniu na pobyt stały.

Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności „organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie
o zameldowaniu na pobyt czasowy”. Zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 wydanie zaświadczenia
na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów i poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

Miejsce załatwienia sprawy

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Nr pokoju 12
Nr Tel. 25 641 54 02 wew. 41
Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 15:50

Opłata skarbowa

1. Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej
 2. Opłata skarbowa:
  • za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł
  • opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Mordy, BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010. 

Tryb odwoławczy

Brak

Dodatkowe informacje

1. Formularz można pobrać w pokoju numer 12
2. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu przybycia do tego miejsca.
 3. Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.
 4. W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące)- wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Pliki do pobrania

  druk zameldowania na pobyt czasowy.pdf

  druk zameldowania na pobyt stały.pdf

 pełnomocnictwo do meld._ver._4.2013.doc

2018-04-23

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15