Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.
Dowód osobisty

 

  

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT STAŁY I CZASOWY

 

Podstawa prawna:

 

          Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. , poz. 657  z  p. zm..)

          rozporządzenie MSWiA  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy obowiązku meldunkowego Dz. z 2017r poz. 2411

          część IV załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. z 2016 poz. 1827

Wymagane dokumenty:

 

1.      Wypełniony formularz meldunkowy ( odrębny dla każdej osoby/ z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia przybycia dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia,

Do wglądu :

2.      Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

3.       Dowód osobisty lub  Paszport

4.      W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

          pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,

          dowód osobisty pełnomocnika lub paszport

 

 

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo , członek rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Inii Europejskiej  przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej a gdy brak -przedstawia inny dokument potwierdzający , ze jest członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej

Sposób załatwienia sprawy:

 

Zameldowania dokonuje się po złożeniu formularza meldunkowego.

Opłaty:

 

1.      Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej

2.      Opłata skarbowa:

          za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł

          opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

 

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Mordy, BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010.

Przewidywalny termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie, po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów i poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

 

 

Zgodnie z art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności osoba zgłaszające zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Zgodnie z art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności „organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy”. Zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr pokoju 12

Nr Tel.  25 641 54 02 wew. 41

Godziny pracy:

Poniedziałek-Piątek 8.00-15,50

Tryb odwoławczy: BRAK

Uwagi:

 

1.      Formularz można pobrać w pokoju numer 12

2.      Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

3.      Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca – zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni,

4.      Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

druk zameldowania na pobyt stały

druk zameldowania na pobyt czasowy

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15