Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

 

WYMELDOWANIE (OBYWATELE POLSCY I CUDZOZIEMCY)

Podstawa prawna:

 

          Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. , poz. 657 z p zm.)

          rozporządzenie ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29.09.2011r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U z 2017 poz. 2411 )

          część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej ( Dz. U z 2016 poz. 1827

Wymagane dokumenty:

 

1.      Dowód osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

2.      Wypełniony formularz meldunkowy;

3.      W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika

          Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,

          Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika,

Sposób załatwienia sprawy:

 

Zameldowania dokonuje się po złożeniu formularza meldunkowego.

      Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu. Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1. lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Opłaty:

 

1.      Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej

2.      Opłata skarbowa:

          za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł

          opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

 

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Mordy, BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010.

Przewidywalny termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie, po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów i poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr pokoju 12

Nr Tel.  25 641 54 02 wew. 41

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 8,00-15,50

 

Tryb odwoławczy: BRAK

Uwagi:

 

1.      Formularz można pobrać w pokoju numer 9

2.      Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu,

3.      Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się.

4.      W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące).

5.      Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać także w formie dokumentu elektronicznego na formularzu („ePUAP st.” lub ePUAP czas.” Umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego przez Platformę ePUAP, wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

druk wymeldowania z pobytu stałego

 

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15