Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Statut
Przetargi
Uchwały
Jak załatwić sprawę?
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
Bezpieczna Gmina
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
ZEAS
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportowe
TPMArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
poradnik.jpg


plan gospodarki jpg 
Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Dowód osobisty

 

WYMELDOWANIE LUB UCHYLENIE ZAMELDOWANIA (WYMELDOWANIA) W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Podstawa prawna:

 

          Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.), w tym art. 35 lub 31 ust.1,

          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., poz. 267 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:

1.      złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie;

2.      przedłożyć – do wglądu – oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.

3.      Dowód opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Sposób załatwienia sprawy:

 

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in.na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od organów Policji, Sądów, organów paszportowych, polskich placówek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub Krajowego Rejestru Karnego, oględzin lokalu.

Opłaty:

 

1.      Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł

2.      Opłata skarbowa:

          za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł

          opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

 

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Mordy, Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010.

Przewidywalny termin załatwienia sprawy:

 

Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr pokoju 9

Nr Tel.  25 641 54 02 wew. 41

Godziny pracy:

Poniedziałek – Czwartek 8.00 – 16.00

Piątek 10.00 – 18.00

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

 

1.      Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie,

2.      W trakcie postępowania o wymeldowanie badana jest przesłanka dobrowolnego i trwałego opuszczenia lokalu.

 


  logo wybory 2015

logo strony obywatel
RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15