Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.
Dowód osobisty

 

Nazwa sprawy

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Podstawa prawna

•Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017r., poz. 1464.),
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2017 r., poz. 1626).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek w postaci papierowej o wydanie dowodu osobistego wypełniony pismem drukowanym (czarnym lub niebieskim kolorem) podpisany przez wnioskodawcę i złożony
w dowolnym Urzędzie Gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• osoba powyżej 5 roku życia dla kt������������������������������������rej ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku,

• osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 5 roku życia mogą otrzymać dowód osobisty
na wniosek jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

• jeśli wniosek jest składany w postaci elektronicznej, musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy,

2. Aktualna fotografia w pozycji frontalnej – wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek (kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, bez nakrycia głowy, bez okularów
z ciemnymi szkłami patrząca na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami).

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ:

• w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie
o niepełnosprawności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.),

• w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie pierwszego dowodu osobistego osobie małoletniej.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Miejsce załatwienia sprawy

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Nr pokoju 12
Nr Tel. 25 641 54 02 wew. 41
Godziny pracy: Poniedziałek – Czwartek 8.00 – 16.00 Piątek 10.00 – 18.00

Opłata skarbowa

Brak

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można pobrać w pokoju nr 12
2. Odbiór dowodu osobistego:
• rodzic/opiekun prawny,
• osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia).

Pliki do pobrania

 wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

2018-04-23

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15