Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

 

Nazwa sprawy

Wydanie i wymiana dowodu osobistego w przypadku zmiany danych osobowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności

Podstawa prawna

•Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017r., poz. 1464.),

•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych,
ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2017 r., poz. 1626).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek w postaci papierowej o wydanie dowodu osobistego wypełniony pismem drukowanym (czarnym lub niebieskim kolorem) własnoręcznie podpisany i osobiście złożony
w dowolnym Urzędzie Gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • jeśli wniosek jest składany w postaci elektronicznej, musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy,

2. Aktualna fotografia w pozycji frontalnej (kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, bez nakrycia głowy, bez okularów
z ciemnymi szkłami z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy), na jasnym tle obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy
do górnej części barków , tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii -.Fotografia winna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

3.Do wniosku składanego elektronicznie załącza się plik zawierający fotografię
o wymiarach co najmniej 492x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi j.w

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ:

  • w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie
    o niepełnosprawności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.),
  • w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie dowodu osobistego

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Miejsce załatwienia sprawy

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Nr pokoju 12
Nr Tel. 25 641 54 02 wew. 41
Godziny pracy: Poniedziałek – Czwartek 8.00 – 16.00 Piątek 10.00 – 18.00

Opłata skarbowa

Brak

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego można pobrać w pokoju nr 12
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście co najmniej 30 dni
przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego może złożyć osoba nie wcześniej niż 30 dni
przed datą 18 urodzin,
 4.Dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek, 5.Odbiór dowodu osobistego:
- Wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),
- Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru
dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę,
6.Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy (prezydent, burmistrz, wójt),
7.Dowód osobisty ważny jest 10 lat od daty jego wydania,
 8. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
- zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
 - uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
 - upływu terminu ważności dowodu osobistego, -
 utraty dowodu osobistego

9. Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015 roku nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Pliki do pobrania

2018-04-23

 

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15