Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

 

Nazwa sprawy:

Wpis do rejestru wyborców

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2011 Nr 21 poz. 112 ze zm.
Rozporządzenie MSW i A z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. z 2011r Nr 158 poz. 941)

Wymagane dokumenty:

Wpisanie do rejestru wyborców Część A
Wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały  ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok najpóźniej do 11 listopada 2014r w godzinach pracy Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć :
- pisemną deklarację , w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość
- wniosek składa się osobiście

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW CZĘŚĆ B
Wyborca Obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach , do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców ,wpisany jest na własny wniosek. Do wniosku muszą być załączone :
- kserokopie ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
- pisemne deklarację , w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW
Rejestr wyborców jest udostępniany , na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania – w godzinach pracy Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargo do właściwego sądu rejonowego za pośrednictwem tut. Urzędu terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Termin załatwienia sprawy:

3 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
I p., pok. nr 12
tel. 25-641-54-02 wew. 41
 Godziny pracy poniedziałek - czwartek 8.00 -16.00 , piątek 10.00- 18.00

Opłata skarbowa:

Brak

Opłata administracyjna:

Brak

Dodatkowe informacje:

Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione ,że dana osoba na stałe zamieszkuje pod określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem tj. np. : dokumentu najmu mieszkania lub własności , przedłożenie umowy o pracę  i. t. d,,  a także oświadczeń o stałym zamieszkiwaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu  , sąsiadów lub sołtysa.

Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będącą zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym a deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem.

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.

Pliki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie rejestru
Wniosek o wykreślenie - cudzoziemcy
Deklaracja
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15