Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.
Dowód osobisty

UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM

Podstawa prawna:

 

          Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 ze zm.),

          Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U z 2012 r., poz. 1282 ze zm.),

          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r., Nr 195, poz. 1153 ze zm.).

          Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1452 ze zm.),

          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

          Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 

1.      Wypełniony formularz wniosku,

2.      Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. Urzędu Gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji – oryginały do wglądu),

3.      Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku nie wykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji,

4.      Dowód dokonania opłaty.

Sposób załatwienia sprawy:

 

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestru danych/dokumentacji związanej dowodem osobistym, należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych/dokumentacji związanej

z dowodem osobistym (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych/dokumentacji z ww. rejestru lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym, prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego – wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestru/udostępniania dokumentacji, a także należy wskazać informacje o osobie czy dokumencie tożsamości, umożliwiające wyszukanie w ww. rejestrze, a ponadto należy wskazać jakie dane/dokumentacja mają być udostępnione.

Opłaty:

 

1.      Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Miasta i Gminy Mordy lub w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym wynosi – 31 zł

2.      Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika – 17,00 zł

 

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Mordy, BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010

Przewidywalny termin załatwienia sprawy:

 

Udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestru drogą korespondencyjną lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr pokoju 9

Nr Tel.  25 641 54 02 wew. 41

Godziny pracy:

Poniedziałek – Czwartek 8.00 – 16.00

Piątek 10.00 – 18.00

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Plik do pobrania:
 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15