Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW  I REJESTRU PESEL

 

Podstawa prawna:

 

         Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1382 z p zm),

          Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),

          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r., poz. 1388),

          Rozporządzenie  Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018  r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców,  i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnianie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2523.).

          Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

Wymagane dokumenty:

 

1.      Wypełniony formularz wniosku,

2.      Wskazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych – oryginały do wglądu),

3.      Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku nie wykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych,

4.      Dowód dokonania opłaty.

Sposób załatwienia sprawy:

 

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępniania danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku w prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego – wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców Miasta i Gminy Mordy  lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców w Mieście i Gminie Mordy a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty:

 

1.      Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Miasta i Gminy Mordy lub w rejestrze zamieszkania  Miasta i Gminy Mordy wynosi – 31,00 zł

           - podmiotom określonym w art. 46 ust.1 ustawy o ewidencji ludności dane jednostkowe

             udostępnia się nieodpłatnie

            - podmiotom, o których mowa w art. 46 ust.2 pkt 1-3 - odpłatnie

2.      osoby i jednostki , które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienia danych jednostkowych

3.       Opłata skarbowa:

          za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł

          opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

 

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Mordy, Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010.

Przewidywalny termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców Miasta i Gminy Mordy lub gdy z rejestru zamieszkania cudzoziemców Miasta i Gminy Mordy uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów- w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.

 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr pokoju 12

Nr Tel.  25 641 54 02 wew. 41

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 8.00 – 15.50

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

 

1. Formularz można pobrać w pokoju numer 12

Wniosek o udostępnienie danych

 

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15