Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Rolnicy i szkoły mogą wystąpić o refundację.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt z dnia 16 maja 2011 r. rozporządzenia MPiPS w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje wprowadziły możliwość dokonywania przez starostę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego niepublicznym przedszkolom i niepublicznym szkołom.

W projekcie przyjęto, że refundacja udzielana niepublicznym przedszkolom i niepublicznym szkołom będzie stanowiła pomoc de minimis. Jedynie w przypadku, gdy placówki te wystąpią o dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, na których realizowane będą zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty (w zakresie kształcenia, wychowania i opieki) będzie traktowane jako wsparcie z Funduszu Pracy i nie będzie stanowiła pomocy de minimis.

Ponadto krąg pomiotów ubiegających się o przedmiotową refundację został poszerzony o producentów rolnych. Zgodnie z ustawową definicją producenta rolnego, refundacja może być udzielana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej. W przypadku producentów rolnych posiadających grunty rolne o łącznej powierzchni poniżej 1 ha lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, którego rozmiar jest mniejszy niż określony w załącznikach do przytoczonych ustaw, refundacja nie może być przyznana.

Przyznana producentom rolnym refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy będzie stanowiła pomoc de minimis.

Przyznanie środków producentowi rolnemu uzależniono od zatrudniania przez okres ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego pracownika.

Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy powinna być adresowana do podmiotów, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół i producentów rolnych, u których nie występuje redukcja zatrudnienia. Dlatego też doprecyzowano warunek, którego spełnienie jest niezbędne do otrzymania pomocy, stanowiący o nierozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Przyjęto, że pracodawcy, którzy w tym okresie zmniejszą wymiar czasu pracy pracowników i rozwiążą stosunek pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników, nie mogą ubiegać się o refundację.

Podmiot, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła i producenci rolni, którym stworzono możliwość ubiegania si�� o pomoc, będą zobowiązani w umowie do zatrudniania na refundowanych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych przez okres co najmniej 24 miesięcy. Ponadto w celu rozliczenia otrzymanych środków zostaną zobowiązani do przedłożenia rozliczenia zawierającego zestawienie wydatkowanych kwot na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji, poniesione od dnia zawarcia umowy. W projekcie dopuszczono możliwość uznania przez starostę, na wniosek podmiotu, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub producenta rolnego, poniesionych przez wnioskodawców wydatków odbiegających od założonych w specyfikacji, jeżeli stwierdzi on zasadność ich poniesienia.

Natomiast w przypadku przyznawania bezrobotnym środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej uproszczono warunek wydatkowania przez bezrobotnego otrzymanych rodków. Odstąpiono od zobowiązania do wydatkowania środków Funduszu Pracy w terminie do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, pozostawiając jedynie zobowiązanie do złożenia przez bezrobotnego rozliczenia poniesionych wydatków w terminie nieprzekraczającym dwch miesięcy od dnia podjęcia dziaalności gospodarczej. Tym samym przedłużono o miesiąc możliwość wydatkowania przez bezrobotnego otrzymanych środków.

Analogicznie jak w przypadku podmiotów, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół i producentów rolnych przyjęto, że bezrobotny powinien przedłożyć staroście rozliczenie zawierające zestawienie wydatkowanych kwot na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji, dopuszczając przy tym możliwość uznania przez starostę, na wniosek bezrobotnego, zmiany wydatków.

Bezrobotni, którym zostanie przyznana pomoc, będą zobowiązani do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

W projekcie rozporządzenia przyjęto, że rozliczenie przyznanych środków jest dokonywane w kwocie brutto pomniejszanej o zwrot odzyskanego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatku od towarów i usług zakupionych w ramach przyznanej pomocy.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 31 lipca 2011 r. i obowiązywać do 30 czerwca 2014 r.

Źródło: MPiPS

 

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15