Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Mordy: Przewóz uczniów do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy
Numer ogłoszenia: 282592 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Mordy , ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, woj. mazowieckie, tel. 25 6415402, faks 25 6415115.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mordy.pl/zeas.htm

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://www.mordy.pl/zeas.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum) z miejscowości położonych na terenie Gminy, w roku szkolnym 2012 2013, na podstawie biletów miesięcznych, oraz ich odwiezienie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamwień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1) licencji w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na wykonanie transportu drogowego osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wykonawca, który wygra przetarg zobligowany jest przed podpisaniem umowy posiadać aktualne zezwolenie na regularne linie komunikacyjne obsługujące przedmiotowe zamówienie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    2) wykazu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    3) wykazu sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ dostępnych pojazdów, autobusów wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi pojazdami

 • II.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    wykaz pracowników

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencj��

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 •  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 •  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 •  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mordy.pl/zeas.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 08-140 Mordy ul Kilińskiego 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2012 godzina 10:00, miejsce: 08-140 Mordy ul Kilińskiego 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przewóz uczniów do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy Część 1.

 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowiezienie dzieci (do przedszkola, szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Czepielin, Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Mordy w roku szkolnym 2012/2013 w dni pracy Szk��ł na podstawie biletów miesięcznych. - przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-7.40 - gmina Mordy, pow. siedlecki..

 2. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

 3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

 4.  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przewóz uczniów do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy Część 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowiezienie dzieci (do przedszkola, szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodołek, Rogóziec, Wojnów, Stara Wieś, Głuchów, Mordy w roku szkolnym 2012/2013 w dni pracy Szkół na podstawie biletów miesięcznych. - przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-7.40 natomiast odwiezienie 14.10-15.00 - gmina Mordy, pow. siedlecki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przewóz uczniów do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy Część 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowiezienie dzieci (do przedszkola, szkoły podstawowej i do gimnazjum w Radzikowie Wielkim) na trasie Leśniczówka-Krzymosze-Wielgorz-Radzików Stopki-Radzików Wielki i Ostoje- Pióry Pytki- Radzików Wielki i z powrotem w roku szkolnym 2012/2013 w dni pracy Szkół na podstawie biletów miesięcznych. - dwa kursy rano i dwa kursy po zakończeniu zajęć na trasie Leśniczówka-...-Radzików Wielki (w powyższym jeden kurs rano i jeden kurs po zakończeniu zajęć przez Czuryły) - dwa kursy rano i dwa kursy po zakończeniu zajęć na trasie Ostoje-...-Radzików Wielki - przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-9.00 natomiast odwiezienie 13.20-15.00 - gmina Mordy, pow. siedlecki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przewóz uczniów do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy Część.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowiezienie dzieci (do przedszkola, szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Ptaszki-Wółka Soseńska-Sosenki Jajki-Mordy w roku szkolnym 2012/2013 w dni pracy Szkół na podstawie biletów miesięcznych. - przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-7.40 natomiast odwiezienie 14.10-15.00 - gmina Mordy, pow. siedlecki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

 •  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załącznik - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15