Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Urząd Miasta i Gminy w Mordach informuje, że każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej (tj. nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne) ma obowiązek złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Mordy do dnia 15.04.2013r. pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W deklaracji właściciel nieruchomości określi ilość osób zamieszkujących na nieruchomości, określi sposób zbierania odpadów (selektywny lub nieselektywny) i sam wyliczy opłatę za gospodarowanie powstającymi na nieruchomości odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Miejską w Mordach w drodze uchwały. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niższa, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć bez wezwania ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

Deklaracja powinna być podpisana przez właściciela nieruchomości lub osobę posiadającą pełnomocnictwo, które należy dołączyć do deklaracji.

Deklaracje można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach pokój Nr 19, u sołtysów, lub pobrać ze strony internetowej www.mordy.pl. Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy w pokoju Nr 13.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Szczegółowe informacje w zakresie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach pokój Nr 8, tel. 25 641 54 02 w. 43.

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15