Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym
(ślub konkordatowy)

Nazwa sprawy:

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym (ślub konkordatowy)

Wymagane dokumenty:

Aktualne dowody osobiste lub paszporty.

Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec, winien on przedłożyć:
- wydany przez właściwy organ w swoim kraju lub placówkę dyplomatyczną dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu,
- odpis aktu urodzenia,
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu,
unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo ww. odpis z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce składa zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo składa podpisy pod zapewnieniem – dokumentem, w którym przedstawia informacje o sobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone a art. 10– 15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie. 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego
I p, pok. nr 13
tel. 25-641-54-21
tel. 25-641-54-02 w. 38

Opłata skarbowa:

Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
(cz. I pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy lub wpłacić na konto Urzędu - BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 783)

Dodatkowe informacje:

Na podstawie złożonych zapewnień kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

Akt małżeństwa sporządzany jest na podstawie powyższego zaświadczenia oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dotyczy.

Osoby, których czynność dotyczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Pliki do pobrania:

Brak

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15