Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

 

Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

Od 2015 kampania sukcesywnie ukazuje się w mediach ogólnopolskich – w wybranych stacjach telewizyjnych oraz radiowych a także w prasie drukowanej.

Spoty reklamowe emitowane były także w pociągach Tramwajów Warszawskich, Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich a także na ekranach LCD znajdujących się w wybranych placówkach medycznych.

odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

https://youtu.be/hp60BZpCbsw

odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

https://youtu.be/lSFRxyfQZpI

odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej

https://youtu.be/2OUtGFB-H9Q

Więcej:
http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/

 

 

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

 

 

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych naruszył twoje prawa - zgłoś się do Biura Racznika Praw Pacjenta.

Kim jest pacjent?

To każda osoba mająca kontakt ze świadczeniami służby zdrowia, niezależnie od tego czy jest zdrowa czy, chora

Pamiętaj, że masz prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualna wiedzą medyczną.

W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, masz prawo do jasnej, obiektywnej opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność do tych świadczeń.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- zgłaszasz sie telefonicznie do placówki ochrony zdrowia chcąc zapisać sie na wizytę do lekarza. uzyskujesz informację, ze zapisać się możesz tylko osobiście,
- zgłaszasz się ze skierowaniem do szpitala od lekarza z prywatnej placówki ochrony zdrowia. Na izbie przyjęć odmawiają ci zakwalifikowania skierowania, bo nie jest wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Informacji o swoim stanie zdrowia.

Możesz zażądać od lekarza, aby udzielił ci informacji w sposób zrozumiały. Masz prawo pytać i zadawać dodatkowe pytania. jeżeli nie chcesz być informowany o swojej sytuacji zdrowotnej, masz prawo z tych informacji zrezygnować. Masz prawo upoważnić szpital do poinformowania osób bliskich lub wskazanych instytucji o nagłym pogorszeniu twojego stanu zdrowia lub o natychmiastowej konieczności przetransportowania do innego świadczeniodawcy. pamiętaj, że pacjent może udzielić takiego upoważnienia już w chwili przyjęcia do szpitala lub w trakcie pobytu. Szpital jest zobowiązany wypełnić wole pacjenta.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- osoba udzielająca ci świadczeń zdrowotnych odmówiła udzielenia informacji o metodzie leczenia, rokowaniach oraz o innych alternatywnych sposobach leczenia,
- pracownicy medyczni nie poinformowali cie o przewidywanych skutkach zastosowania określonych procedur medycznych.

3. Zachowania przez osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych tajemnicy związanych z twoim leczeniem.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- lekarz (pielęgniarka) lub inny pracownik medyczny ujawnił dane dotyczące twojego leczenia osobie nieupoważnionej przez ciebie,
- lekarz przekazała dokumentację medyczną osobie przez ciebie nieupoważnionej.

4. Wyrażania zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę należy wyrazić w formie pisemnej. Zabieg lub leczenie mogą być przeprowadzone bez twojej zgody tylko w sytuacji kiedy znajdujesz się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- pracownik medyczny udzielił ci świadczenia medycznego np. wykonał zabieg operacyjny bez poinformowania o rodzaju zabiegu, zastosowanej metodzie oraz możliwych powikłaniach.

5. Poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych.

Pacjent znajdujący sie w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- byłeś przyjęty w gabinecie wraz z kilkoma innymi osobami. Każdy pacjent powinien być przyjmowany pojedynczo i mieś możliwość przygotowania się w osobnym (zasłoniętym) miejscu.

6. Dokumentacji medycznej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany prowadzić, przechować i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. W przypadku śmierci pacjenta prawo to ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz poprzez sporządzenie jej odpłatnych wyciągów, odpisów lub kopii na koszt pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej. Dokumentację możesz uzyskać wnioskując do osoby zarządzającej zakładem opieki zdrowotnej.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- lekarz odmówił ci wydania kserokopii dokumentacji medycznej twierdząc, ze to jego własność.

7. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Pamiętaj, ze jako pacjent, wymagający całodobowych lub codziennych świadczeń zdrowotnych, masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Masz prawo do opieki osoby bliskiej. Koszty związane ze sprawowaniem tej opieki nie mogą obciążać zakładu opieki zdrowotnej. Dlatego tez za obecność osoby bliskiej musisz ponosić dodatkowe koszty.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

- twoje dziecko przebywa na oddziela dziecięcym, a lekarz dyżurny nie chce, abyś z nim przebywał np. w porze nocnej. jeśli nie ma innych przeszkód (typu epidemiczne lub organizacyjne), powinieneś uzyskać zgodę,
- podczas udzielania świadczeń pracownik medyczny komentuje twoje zachowanie, postawę, styl życia w sposób tobie uwłaszczający i poniżający.

8. Opieki duszpasterskiej.

W zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, masz prawo o opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Koszty realizacji prawa do opieki duszpasterskiej ponosi zakład opieki zdrowotnej.

9. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Koszty realizacji tego prawa ponosi zakład opieki zwrotnej. Zakład ma obowiązek sprawować pieczę nad rzeczami wartościowymi pacjenta.

Twoje prawa zostały naruszone jeśli np.:

- twoje rzeczy zostaną nieprawidłowo przechowane w wyniku czego dojdzie do ich uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia.

10. Zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw wnosi się do Komisji lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta w terminie 30 dni od wydania lub wyrzeczenia.

Zbiorowe prawa pacjentów

Zbiorowym prawem pacjentów nie jest suma praw indywidualnych. Zbiorowe prawa przysługują grupie osób. taka grupą mogą być np. mieszkańcy danej gminy czy województwa, do których są adresowane programy zdrowotne, a także wszyscy pacjenci korzystający ze świadczeń określonego zakładu opieki zdrowotnej.

Zbiorowe prawa pacjentów są naruszane poprzez
- bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
- stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu zorganizowane brew przepisom o rozwiązywaniu sporw zborowych akcji protestacyjnej lub strajku przez organizatora strajku.

Celem takich działań jest pozbawienie praw pacjentów lub ograniczeniem tych praw, w szczególności podejmowane dla osiągnięcia korzyści majątkowej.

Jeśli Twoje prawa
zostały naruszone
ZADZWOŃ

Bezpłatna infolinia
czynna pn. - pt. w godz 9.00 - 21.00

800 190 590

z tel. komórkowych
(opłata wg stawek operatora)

22 833 08 85
22 635 59 96

Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl

 

 

 


 
logo strony obywatel
RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15