Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 

Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

 

 

 

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji
projektu Rocznego Programu Współpracy
Miasta i Gminy Mordy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

 

 

 

 

 


 

Mordy, dnia 14 października 2020 r.

OA.526.9.2020.UK

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje o rozpoczęciu z dniem 22 października 2019 r. konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

Podstawa prawna konsultacji: art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwała Nr XLI/198/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

1.      Przedmiot konsultacji.

Projekt rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

2.      Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Od 22.10.2020 r. do 11.11.2020 r. Uwagi i opinie wniesione po 11.11.2020 r. nie będą rozpatrywane.

3.      Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach.

W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta i Gminy Mordy.

4.      Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta i Gminy Mordy.

5.      Formy konsultacji.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach www.mordy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)      drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mordy.pl

2)      za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,

3)      za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, z dopiskiem „Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021”.

6.      Dokumenty.

Projekt Programu współpracy i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Miasta i Gminy Mordy www.mordy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy.

7.      Wyniki konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej,
w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mordy

 

 

 

Załączniki:

1.      Projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021.

2.      Formularz konsultacji.

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15