Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.
Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
  zaprasza
 do udziału w IX Festiwal Kolęd i Pastorałek
 "Kolędowe Serce Mazowsza 2018"

Regulamin IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Spis utworów obowiązkowych

2017-12-28


2017-12-222017-12-20

 


2017-12-12


     Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach na temat programu zwalczania IBR/IPV i BVD MD.

Informacja

Dz. U. z 2017 r. poz. 1722 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r.

 

2017-12-07


2017-12-06


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości sk��adania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 15.12.2017 r. - 05.01.2018 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej,
ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce

 • Nabór 1/2018 „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

 • Nabór 2/2018 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie"

 • Nabór 3/2018 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej

 • Nabór 4/2018 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego"

 • Nabór 5/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych

 • Nabór 6/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej"

 • Nabór 7/2018 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdzia��ania wykluczeniu społecznemu


 
Ogłoszenia o naborach, załączniki, dokumenty aplikacyjne (link)
 


2017-12-05


   Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:
- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.
Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

   W terminie od 1 do 5 grudnia br. na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl będzie możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet. GUS przygotował aplikację, poprzez którą będzie można wypełnić formularz (dane potrzebne do logowania wylosowane gospodarstwa otrzymały pocztą wraz z listem Prezesa GUS). Jeżeli wylosowany respondent nie skorzysta z możliwości wypełnienia formularza przez Internet, to od 6 do 21 grudnia 2017 r. z gospodarstwem skontaktuje się (osobiście lub telefonicznie) ankieter Urzędu Statystycznego.

   Zakres zbieranych danych w obu badaniach został zamieszczony na stronie internetowej: http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/passive/R-ZW-B.pdf
http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/passive/R-ZW-S.pdf

   Uzyskane wyniki posłużą do analiz zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej oraz ogólnej sytuacji w rolnictwie. Zebrane dane mogą być pomocne dla samych rolników, szczególnie w podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju własnych gospodarstw.

Informacja o badaniach

2017-11-30


2017-11-24


2017-11-22


ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
uczniów z terenu Miasta i Gminy Mordy

pt.:  „ MÓJ ŚWIAT – WOLNY OD NAŁOGÓW I UZALEŻNIEŃ”

Regulamin konkursu

 

Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2017 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego

2017-11-15


 

W piątek, 10 listopada, w Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta akademia z okazji Świ��ta Niepodległości przygotowana przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Mordach. W uroczystości wzięli udział m.in. Burmistrz Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Jarocka oraz Sekretarz UMiG Mirosław Łukowski. Akademia rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej przypominającej ciężkie czasy, jakie przeżywała nasza Ojczyzna w XIX wieku. W części artystycznej starsi uczniowie recytowali wiersze, młodsi zaś śpiewali pieśni patriotyczne.

Następnego dnia, 11 listopada, świętowaliśmy miejsko-gminne obchody Święta Niepodległości. Uroczystości poprzedziła msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Mordach przy asyście Orkiestry Dętej OSP Mordy. Po niej odbył się przemarsz ze sztandarem do Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach. W części oficjalnej głos zabrał Burmistrz Jan Ługowski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Jarocka. W części artystycznej zostało wystawione widowisko patriotyczne „A to Polska właśnie!” na podstawie scenariusza i reżyserii Łukasza A. Wawryniuka, dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, w którym udział wzięły wybrane grupy i zespoły działające w M-GOK-u. Na zakończenie władze gminy złożyły wieniec na kopcu Józefa Piłsudskiego w Majówce.

Więcej o miejsko-gminnych obchodach Święta Niepodległości na http://mgokmordy.naszgok.pl/


Wzory formularzy

2017-11-13


 

2017-11-09


W niedzielę 22 października 2017 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
w Mordach obyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy Jana Ługowskiego
z mieszkańcami. W spotkaniu udział wzięli również Radni Rady Miejskiej w Mordach. Burmistrz przedstawił informacje dotyczące rozpoczętych inwestycji na terenie Miasta
i Gminy Mordy m.in.: modernizacja drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Mordach,  ułożenie kostki chodnikowej oraz nawierzchni asfaltowej przy Zespole Oświatowym w Mordach, remont drogi gminnej w kierunku Wielgorza, prace dot. budowy sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Wyczółki. Poinformował również o inwestycjach, które w ostatnim czasie zosta��y zrealizowane tj. remont drogi gminnej w miejscowości Radzików – Stopki – położenie nowej nawierzchni asfaltowej, remont drogi Radzików Wielki do miejscowości Radzików Stopki – inwestycja współfinansowana ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach, remont drogi Czepielin – Kolonia, wymiana lamp ulicznych na ledowe w Mieście i Gminie Mordy.

Ponadto Burmistrz Jan Ługowski przedstawił mieszkańcom plany dot. inwestycji, które mają być realizowane na terenie Miasta i Gminy Mordy w najbliższym czasie,
a mianowicie: remont ul. Glinianej w Mordach, który potrwa do czerwca 2018r., rozpoczęcie prac nad zgazyfikowaniem miejscowości: Wyczółki, Stok Ruski i Miasto Mordy, podłączenie miejscowości Leśniczówka i Krzymosze do sieci kanalizacyjnej. Burmistrz Jan Ługowski poinformowa��� o trwających rozmowach dot. remontu drogi wojewódzkiej nr 698 przez
m. Mordy w kierunku Wyczółk.

Podczas spotkania mieszkańcy Miasta i Gminy Mordy zgłaszali swoje uwagi dotyczące zrealizowanych i planowanych inwestycji, a także propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Mordy.

Na zakończenie Burmistrz Jan Ługowski zwrócił się do mieszkańców z prośbą
o zgłaszanie wniosków i uwag dotyczących realizowanych i planowanych inwestycji w Mieście i Gminie Mordy.


 

1 listopada to święto zadumy i wspomnień o tych, kt��rzy odeszli od nas na zawsze. Teraz jest to okres prac porządkowych na mogiłach w miejscach pamięci. Harcerki i harcerze z drużyny harcerskiej działającej przy Zespole Oświatowym w Mordach przyst��������pili do porządkowania mogiły zmarłych zimą 1942/1943 Dzieci Zamojszczyzny oraz grobów żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny, na cmentarzu grzebalnym w Mordach.

 

2017-10-27


2017-10-20


2017-10-25     Ostrzeżenie 1 stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego

Poziom III - Ostrzeżenie 1 PM 10.pdf


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
informuje o rozpoczęciu z dniem 25 października 2017 r. konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

Podstawa prawna konsultacji: art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwała Nr XLI/198/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz��dowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz��cych działalności statutowej tych organizacji.

1.      Przedmiot konsultacji.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

2.      Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Od 25.10.2017 r. do 07.11.2017 r. Uwagi i opinie wniesione po 07.11.2017 r. nie będą rozpatrywane.

3.      Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach.

W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta i Gminy Mordy.

4.      Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta i Gminy Mordy.

5.      Formy konsultacji.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu konsultacji, dostępnym również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach: www.mordy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w jeden z wymienionych niżej sposob��w:

1)  osobiście: pon. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, pt. w godz. 8.00-18.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9,

2) drog�� elektroniczną na adres email: sekretariat@mordy.pl lub ug_mordy@pro.onet.pl,

3)      za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/82a7tv1mmq

4)      za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, z dopiskiem „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

6.      Dokumenty.

Projekt programu współpracy i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Miasta i Gminy Mordy www.mordy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy.

7.      Wyniki konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mordy 

Załączniki:

1.      Projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.

2.      Formularz konsultacji. 

   Informacja KRUS o "Bezpiecznym pozyskiwaniu drzewa na potrzeby gospodarstwa rolnego"

 

Bezpieczne pozyskiwanie drewna.pdf

 

2017-10-19


Informujemy, że w związku z prośbą Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii spotkanie w sprawie problemu afrykańskiego pomoru świń zostało przełożone z 16.10.2017 r. na dzień 24.10.2017 r.

W załączeniu pismo Starosty Siedleckiego nr RŚ.6140.8.2017 z dnia 12.10.2017 r.
Pismo.pdf


Debatowali na temat lokalnych symboli
   6 października w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach odbyła się debata lokalna pt. „Lokalne symbole Polski”. Debata została zorganizowana w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Istotą tego przedsięwzięcia jest dialog nad sposobami zwiększenia zaangażowania mieszkańc��w w sprawy ich społeczności.
   W trakcie spotkania uczestnicy debaty, odwołując się do swojej wrażliwości, tradycji i doświadczeń, wyłonili nowy zestaw lokalnych symboli. Wśród najczęściej wymienianych pojawiły się m. in. postacie Ireny Ostaszyk i Alicji Antonowicz-Łukasiuk, zespó�� pałacowy w Mordach, Jarmark na Kazimierza, dożynki w Mordach oraz tkactwo propagowane przez Magdalenę Papakul.

   Projekt „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” jest organizowany w ramach Kongresu Obywatelskiego, który od 10 lat jest miejscem spotkania, wymiany refleksji i dyskusji między Polakami. Kongres to prestiżowe przedsięwzięcie, które angażuje znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu.
    Więcej o debacie na
https://mordzkieoko.wordpress.com/2017/10/07/debata-na-temat-lokalnych-symboli/

 

 

2017-10-13


 
2017-10-11


„Projekt z ZUS” ma zwrócić uwagę młodzieży na zasad�� solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczania się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnej dba��ości o swoją emerytalną przyszłość.

„Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Materiały są dostępne na stronie www.zus.pl/edukacja

Plakat Lekcje z ZUS

Szczegółowych informacji dotyczących "Projektu z ZUS" oraz  „Lekcji z ZUS” w Oddziale ZUS w Siedlcach udziela:

Agnieszka Drzewowska

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

tel. 25 640 16 63

e-mail: agnieszka.drzewowska@zus.pl

 

2017-10-04


2017-09-29


2017-09-22Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego i sokołowskiego
 

2017-09-15


 

W imieniu zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej oraz Prezydenta Miasta Siedlce serdecznie zapraszamy na konferencję „Kreacja walorów Ziemi Siedlecki”, która odbędzie się 20 września 2017 roku w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

 


 

2017-09-14


 W tym roku lekturą Narodowego Czytania było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. W sobotnie południe, 2 września, w Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach czytano sceny dramatu. Wśród czytających znaleźli się m.in.: Jan Ługowski Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Ewa Jarocka, prof. ndzw. dr hab. Joanna Kuć z Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii U-PH w Siedlcach, Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dr Ireneusz Chrząścik, Kamil Krauschar Członek Kolegium RIO w Siedlcach, Skarbnik Miasta i Gminy Mordy Lidia Lipińska, Barbara Hawryluk – Radna Rady Miejskiej w Mordach, Joanna Rzewuska – Sołtys wsi Olędy, Mariusz Stangreciuk – Sołtys Wojnowa, pisarka Halina Grochowska, Jolanta Stańczuk – Prezes Stowarzyszenia Naszym Dzieciom, Dyrektor ZO w Mordach Teresa Kozos. Nie zabrakło też miejscowych nauczycieli, uczniów, seniorów, członków zespołów ludowych i grup teatralnych działających w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach, a także pracowników M-GOK-u i biblioteki.

Tego dnia Sala Teatralna Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach zamieniła się w wiejską chatę, gdzie odbywało się wesele. W postać Pana Młodego wcielił się Łukasz A. Wawryniuk, dyrektor M-GBP w Mordach oraz M-GOK-u w Mordach. Oprócz niego wystąpili: Luiza Domańska liderka grupy nieformalnej “Mamy prawo do kultury”, która odegrała rolę Panny Młodej oraz Sekretarz Miasta i Gminy Mordy Mirosław Łukowski, który wcielił się w podwójną rolę: Poety oraz mistrza Stanisława Wyspiańskiego.

Wesele. Dramat w trzech aktach”, najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego, przeczytało w całości łącznie 30 osób.

Podstawowym celem akcji jest popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, także na potrzebę dbałości o ładną, poprawną polszczyznę.

2017-09-12


 


Pomoc dla poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozk��w

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek pomocy dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których w bieżącym roku powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych oraz terminu sk��adania wniosków o t�� pomoc

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc

2017-09-08


2017-09-06


2017-09-01


2017-08-29


2017-08-29


List Prezesa KRUS z życzeniami z okazji Święta Plonów.
Życzenia

2017-08-22


Informacja Prezesa KRUS w związku z poniesionymi stratami w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r.
Informacja

2017-08-22


2017-08-21


Dnia 15 sierpnia, w Ostojach, w lesie, potocznie zwanym „Choiną Ostojską” odbyły się obchody z okazji Święta Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się apelem w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim. Dzieci i młodzież pod kierunkiem nauczycieli przygotowały bogatą część artystyczną o tematyce patriotycznej. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski oraz Sołtys wsi Pióry Pytki i Ostoje Jacek Soszyński złożyli wieniec na grobie żołnierza Wojciecha Karczmarczyka. Na koniec wszyscy uczestniczyli we mszy świętej celebrowanej przez miejscowego proboszcza ks. Wiesława Pińczuka w intencji kombatantów żyjących i zmarłych. Całej uroczystości towarzyszyły poczty sztandarowe OSP z Mordów, Radzikowa Wielkiego i Wielgorza oraz muzycznie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mordach.


2017-08-18


 

Komunikaty Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: 

Ostrzeżenie meteo nr 55 z dn. 17.08.2017 r.
Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego z dn. 17.08.2017 r.
Tygodniowa prognoza pogody dla województwa mazowieckiego na okres: 18 - 23.08.2017 r.


2017-08-17


 

     Serdecznie zapraszamy na uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, które odbędą się we wtorek, 15 sierpnia, w miejscowości Ostoje, gm. Mordy, w lesie, potocznie zwanym „Choiną Ostojską” przy grobie żołnierza Wojciecha Karczmarczyka z Małopolski. Oficjalne obchody rozpoczną się o godzinie 15.00 apelem w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim. Następnie odbędzie się msza św. celebrowana przez miejscowego proboszcza ks. Wiesława Pińczuka w intencji kombatantów żyjących i zmarłych. Uroczystościom towarzyszyć będzie Orkiestra Dęta OSP w Mordach.

Burmistrz
/-/ Jan Ługowski


Dożynki Powiatu Siedleckiego 2017 w Mokobodach

Zapraszamy serdecznie na II Dożynki Powiatu Siedleckiego, które w bieżącym roku organizujemy wspólnie z Gmina Mokobody 27 sierpnia.

Moc atrakcji i dobrej zabawy czeka na wszystkich uczestników II powiatowych dożynek. Uroczystości rozpoczynamy mszą święta o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Mokobodach. Nie może zabraknąć tradycyjnego korowodu dożynkowego i dzielenia chleba. W trakcie dożynek rozstrzygnięty zostanie również I Powiatowy Konkurs na wieniec Dożynkowy. Wszyscy zainteresowani zgłoszeniem swoich wieńców mogą złożyć jeszcze stosowane dokumenty do 15 sierpnia. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy degustację produktów tradycyjnych i regionalnych, rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych, pokazy karate i motoryzacyjnej techniki zabytkowej. Niespodzianką będzie możliwość lotu balonem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania 27 sierpnia w Mokobodach.

Dożynki Powiatu Siedleckiego 2017 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


Rozporządzenie Nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu siedleckiego.
Rozporządzenie

2017-08-10


2017-08-10


     W niedzielę 30 lipca 2017r. odbył się kolejny, osiemnasty Festyn „Słoneczne Lato” w Mordach. Tegorocznej imprezie oprócz przepięknej pogody towarzyszyło wiele atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Można było m.in. obejrzeć występy uczniów szkół miasta i gminy Mordy, Chóru Seniora z Czepielina oraz Zespołów Ludowych Podlasianki, Złote Kłosy i Krzymoszowianki.

   Oficjalnego otwarcia festynu dokonali Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Ewa Jarocka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski. Miłośnicy dobrej muzyki mogli posłuchać występu Orkiestry Dętej OSP Mordy i Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza w Łukowie.

   Wśród atrakcji towarzyszących znalazły się pokazy strzeleckie oraz wystawa replik broni grupy ASG XII Legion, dmuchany plac zabaw, warsztaty kreatywne dla dzieci przygotowane przez Zespół Oświatowy w Mordach, warsztaty kuglarskie i pokazy szczudlarzy, stoiska z żywnością ekologiczną i kuchnią regionalną przygotowane przez Państwa Barbarę i Witolda Wyrzykowskich, ZL Podlasianki oraz KGW Stara Kornica, loteria fantowa, stoiska z twórczością Ireny Ostaszyk oraz kiermasz książki używanej przygotowane przez M-GBP w Mordach. Na stoiskach artystycznych swoje dzieła prezentowały: Alicja Antonowicz-Łukasiuk, Magdalena Papkul, Irena Łukasiuk, Krystyna Noszczak, Krystyna Jaroszuk, Barbara Janusiewicz, Ewa Pochopień oraz Helena Młynarz. W trakcie Festynu odbyło się wiele konkursów m.in. konkurs wiedzy o gazownictwie, o powiecie siedleckim, o mieście i gminie Mordy oraz o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

   Podczas Festynu, w namiocie Fundacji PGNiG można było spotkać Ignacego Łukasiewicza, który opowiadał najmłodszym o swojej roli w powstaniu światowego przemysłu naftowego oraz o bogatej historii swojego życia, jak również zachęcał ich do samodzielnego dotknięcia świata nauki, poznania tajemnic starych lamp i podziemnych złóż oraz do wzi������cia udziału w atrakcyjnych konkursach.

   Część koncertową tegorocznego festynu rozpoczęła Karolina Kruk. Tuż po niej szantowe granie zapewnił występ zespołu ���Kapitan Jacek”. Chwilę później na scenę wkroczył Elvis, który bawił i zachęcał wszystkich mieszkańców do zabawy tanecznej w rytmach rock and rolla. Gwiazdą wieczoru tegorocznego Festynu by�� zespół FREESTYLE.

   Następnie, pod osłoną nocy, odbyło się niezwykłe widowisko z ogniem w roli głównej. Grupa teatru ognia, która działa w M-GOK w Mordach przedstawiła premierowy spektakl pt. „Walka Życia”. Całość imprezy zakończyła wspólna dyskoteka.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, w szczególność Polskiej Spółce Gazownictwa, za wsparcie finansowe i rzeczowe tegorocznego Festynu „Słoneczne Lato”.

     Dziękujemy Współorganizatorom za pomoc i współpracę podczas Festynu.

   Szczególne podziękowania kierujemy również do Wystawców, Artystów i Mieszkańców Miasta i Gminy Mordy za obecność na Festynie! Do zobaczenia za rok!

   Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z XVIII Festynu „Słoneczne Lato” w Mordach.

 


2017-08-07


W piątek, 28 lipca br., burmistrz Jan Ługowski został zaproszony do studia Telewizyjnego Kuriera Mazowieckiego. Wywiad z burmistrzem oraz program poświęcony inwestycjom w gminie został wyemitowany w TVP3 Warszawa o godz. 18.00.

Całą audycję można obejrzeć na stronie internetowej TVP-3
(Kurier Mazowiecki: 28.07.2017):
https://warszawa.tvp.pl/33395631/28072017

Poniżej fragment Kuriera Mazowieckiego o Gminie Mordy:

 

2017-08-04 Regulamin konkursu na "Powiatowy wieniec dożynkowy"Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania afryka����skiego pomoru świń na terenie powiat����w łosickiego i siedleckiego.
Rozporządzenie

2017-08-01
 

Regulamin konkursu wiedzy o mieście i gminie Mordy
Regulamin konkursu wiedzy o powiecie siedleckim
Regulamin konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

     W trakcie Festynu „SŁONECZNE LATO” zaplanowany jest  przyjazd mobilnego laboratorium  „By��  jak Ignacy” należącego do fundacji PGNiG . Na  uczestników festynu czekać będzie Ignacy Łukasiewicz, który będzie opowiadał  najmłodszym o swojej roli w powstaniu światowego przemysłu naftowego, zachęci do samodzielnego dotknięcia  świata nauki, poznania tajemnic starych lamp i podziemnych złóż oraz do wzięcia udziału w atrakcyjnych konkursach w godzinach od 15:00 do 18:00.
https://bycjakignacy.pl/

2017-07-25


 

Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)"

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi2017-07-19


 

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych.

     Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


 

W dniu 8.07.2017 r. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi na wyremontowanym odcinku drogi powiatowej, o długości 3300 m, prowadzącym od cmentarza w Radzikowie Wielkim do miejscowości Radzików - Stopki. Remont został sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz Miasta i Gminy Mordy. Warto��ć  inwestycji wyniosła 2.300.000 zł, z czego Miasto i Gmina Mordy wydatkowało kwotę 700.000 zł.

W uroczystości uczestniczyły władze Powiatu Siedleckiego na czele ze Starostą Dariuszem Stopą oraz władze Miasta i Gminy Mordy na czele z Burmistrzem Janem Ługowskim, a także zaproszeni goście: Pani Marszałek Janina Ewa Orzyłowska, Przedstawiciele Wykonawcy, Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wielogórski oraz Radni Jolanta Franczuk i Marek Gorzała, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Ewa Jarocka oraz Radni. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Radzikowie Wielkim, sprawowaną przez ks. Wiesława Pińczuka.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP Mordy pod dyrekcją Kapelmistrza Pana Jacka Stokowskiego.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości przeszli nową drogą przed świetlicę w Radzikowie Wielkim, gdzie Burmistrz Jan Ługowski przywitał zaproszonych gości i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sfinansowania tej inwestycji oraz jej  Wykonawcom. W przemówieniu okolicznościowym Burmistrz na koniec w sposób szczeg��lny podziękował Sołtysowi Wsi Radzików Wielki Panu Janowi Radzikowskiemu, słowami „ja na tej inwestycji zostawiłem część swojego serca, a Pan Sołtys zostawił całe serce”, a obecni podziękowali gromkimi brawami.

Po wystąpieniach go��������������������������������������ci ks. Wies������������aw Pińczuk poświęcił drogę po czym zebrani przecięli wstęgę.

 2017-07-14     Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2017 r., poz. 1333). Zmiana rozporządzenia zacznie obowiązywać 14 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. 21 lipca br.


     W niedzielę, 9 lipca 2017 roku o godzinie 14.00, na stadionie sportowym w Mordach odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP z terenu gminy Mordy, których organizatorem był Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Mordach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy – Jana Ługowskiego. W zawodach wzięły udział jednostki: OSP Wielgorz, OSP Radzików Wielki, OSP Mordy, OSP Czepielin, OSP Stara Wieś oraz w odrębnej kategorii chłopięca i dziewczęca - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Czepielinie. Strażacy dzielnie walczyli o jak najlepsze pozycje. Widać było, że odpowiednie wyszkolenie oraz długie przygotowania zaowocowały zarówno podczas ����wicze�� bojowych jak i sztafety pożarniczej. Atmosferę zmagań podgrzewała dodatkowo temperatura. Po zagorzałej rywalizacji klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco: I miejsce – OSP Czepielin, II miejsce – OSP Radzików Wielki, III miejsce – OSP Wielgorz, IV miejsce – OSP Stara Wieś. V miejsce – OSP Mordy. Zwycięzcom pogratulowali i nagrody wręczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy – Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej - Ewa Jarocka, Radny Powiatu Siedleckiego - Marek Gorzała  oraz Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Mordach – Jerzy Danielak. Druhowie z OSP Czepielin będą reprezentowali naszą gminę na zawodach powiatowych, które odbędą się we wrześniu w Siedlcach. Wierzymy, że również i na tym szczeblu zajmą czołową pozycję.

 

2017-07-13


2017-07-06


 

Zawiadomienie o wyborach sołtysa Sołectwa Stara Wieś

 w dniu 18.07.2017 r.

Zawiadomienie


Pierwsza sesja Rady Seniorów

W dniu 4 lipca 2017 r. odbyło się I posiedzenie Rady Seniorów Miasta i Gminy Mordy, zwołane i uroczyście otwarte przez Burmistrza Jana Ługowskiego.

Wręczając zaświadczenia o powołaniu na członka Rady Seniorów Burmistrz złożył całej Radzie serdeczne gratulacje. Natomiast Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Jarocka życząc owocnej działalności przekazała komplet niezbędnych materiałów – uchwały oraz Statut Rady Seniorów.

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów prowadziła, z upoważnienia Burmistrza, Przewodnicząca Rady Miejskiej.

Stosownie do przepisów Statutu Rady Seniorów, stanowiącego załącznik do uchwa��y Nr XXVI/153/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27.10.2016 r., dokonano, w głosowaniu tajnym, wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów - Pani Krystyna Pajka, Zastępcy Przewodniczącego - Pani Leokadia Kondraciuk oraz Sekretarza - Pani Anna Kowalczyk.

Podczas posiedzenia członkowie Rady zapoznali się ze szczegółową analizą Statutu, zgłaszali problemy oraz zapytania, a także rozważali kierunki podejmowania działań.

Wierzymy, że współpraca organów Miasta i Gminy Mordy z Radą Seniorów będzie układała się pomyślnie i z korzyścią dla naszych mieszka��ców.

2017-07-06


Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Siedleckiego w 2017 roku

Harmonogram

2017-07-05


    Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dn. 22.06.2017 r. pod poz. 5542 opublikowane zostało Rozporządzenie nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru ����wiń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego.
Rozporządzenie

   Na XXXIII Sesji Rady Miejskiej, którą prowadziła przewodnicząca Ewa Jarocka, burmistrz Jan Ługowski uzyskał absolutorium za zrealizowanie budżetu w 2016 roku. Wcześniej Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia, zaopiniowała wykonanie budżetu za 2016 rok i  wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium. Wniosek ten  pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Z pozytywną opinią Izby zapoznała się Rada Miejska. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2016r.  została podjęta zdecydowaną większością ponad wymaganą bezwzgl���dną większość głosów ustawowego sk��adu Rady.

   Burmistrz przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań i prac między sesjami oraz przekazał informację o zgłoszeniu niekontrolowanego składowania odpadów na terenie prywatnej działki w miejscowości Czepielin-Kolonia. Poinformował również o podj��tych w dniu 21 czerwca dzia��aniach interwencyjnych, w tym powiadomieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zapoznając ze stanowiskiem potwierdzającym wyniki oględzin.

   Ponadto radni zapoznali się z informacjami nt. realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, wysłuchano informacji dotycz��cych bieżącej działalności poszczególnych Komisji Rady Miejskiej a także podjęto uchwały wprowadzające zmiany w budżecie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2017-2025, w sprawie  zarządzenia  wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Stara Wieś oraz w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.

    Szczególnym akcentem Sesji absolutoryjnej była  niespodziewana wizyta Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mordach, z małym koncertem dedykowanym burmistrzowi Janowi Ługowskiemu w podziękowaniu za realizację wykonanych przedsięwzięć i z gratulacjami z racji uzyskanego absolutorium.  Piękne brzmienie orkiestry i oczywiście  tradycyjne  sto lat oraz życzenia orkiestrant��w i radnych składane burmistrzowi przyczyniły si���� również do wzruszeń w przeddzień  imieninowego święta.  Burmistrz zło��ył serdeczne podziękowanie Radzie za wspólną realizację zadań a za pośrednictwem radnych całej społeczności samorządowej.

2017-06-28


W Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek) w godz. 09:00 -13:00
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego  w Siedlcach  przeprowadzi konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do g��osowania zastosowanych w przyszłych wyborach samorządowych.

 Można będzie zobaczyć wzory proponowanych kart i w anonimowej ankiecie wskazać wybraną propozycję oraz wyrazić swoją opinię.

 Konsultacje będą w Urzędzie Miasta i Gminy na parterze wejście od ulicy Kilińskiego.

2017-06-27Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 23.06.2017 r. - 06.07.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10 pok. 201, 08-110 Siedlce

 • Nabór 7/2017 ��Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”

 • Nabór 8/2017 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej” - dotyczy tylko projektu pt. "Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS"

 • Nabór 9/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych���

 • Nabór  10/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych” - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej"

 • Nabór  11/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - nowoutworzone podmioty gospodarcze”

 • Nabór  12/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej

 • Nabór  13/2017 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” 
Ogłoszenia o naborach, załączniki, dokumenty aplikacyjne (link)


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach przypomina o prawnym obowiązku zgłaszania każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym


2017-06-21
2017-06-20    
Zaproszenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach do udziału w konsultacjach dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych.
Zaproszenie.pdf

2017-06-19


Gazyfikacja Gminy Mordy

     W poniedziałek, 12 czerwca br., w Ośrodku Kultury w Sokołowie Podlaskim, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy uczestniczył w spotkaniu, z udziałem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz prezesów: PGNiG – Piotra Woźniaka i PSG – Jarosława Wróbla, na którym omawiano strategię gazyfikacji terenów wschodniego Mazowsza.

     Jedną z najważniejszych inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa na Mazowszu jest - obok gazyfikacji gmin Bielany i Miedzna - gazyfikacja Gminy Mordy.

     Zgodnie z podpisanym w tym zakresie listem intencyjnym pomiędzy Miastem i Gminą Mordy a PSG planowana trasa gazoci��gu od strony Siedlec do Mordów przebiegać będzie przez miejscowości Wyczółki i Stok Ruski oraz kolonie tych miejscowości.

     Rozpoczęto już prace projektowe, natomiast prace przy budowie gazociągu mają się rozpocząć w 2018 roku, tak aby gaz mógł popłynąć do odbiorców już w 2019 roku.

 

 

2017-06-13


 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie

Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach

ZAPRASZA

na koncert muzyki poważnej

w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach

w dniu 10 czerwca 2017 r. o godzinie 18:00

 

Dąbrowa 133, 08-109 Przesmyki

wstęp wolny

  

Zaproszenie na koncert

Program koncertu

2017-06-08 

2017-05-29     Szukamy dobrego domu dla dwóch szczeniąt – 1 piesek  i  1 suczka. Zostały one podrzucone na teren Miasta i Gminy Mordy. Są bardzo  przyjazne i wesołe. Czekają na kogoś, kto zechce je przygarnąć.
      Osoby zainteresowane adopcj��, prosimy o kontakt telefoniczny (25) 641-54-02 wew. 57 lub (25) 641-54-00
.


      Koło Łowieckie „Lis” nr 52 w Zielonce informuje, że podania dotyczące oszacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną w obwodzie  nr 372, należy składać na adres:
Koło Łowieckie „Lis” nr 52
Łagodna 36
05-825 Grodzisk Mazowiecki

2017-05-17


 

Zak��ad Gospodarki Komunalnej w Mordach informuje o wysokości stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.06.2017r. do 31.05.2018r.

Ogłoszenie

2017-05-17


Uchwała Nr XXVII/151/2013 w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Mordy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (zobacz)
Zał. Nr 1 - wzór wniosku o dotację


   Zarząd Koła Łowieckiego „Lot-Haz�� w Siedlcach informuje, że osob�� uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich z terenu dzier����awionego przez Koło jest:
Pan Tomasz Maciak
zam.  ul. Słoneczna 2,  08-106 Zbuczyn

2017-05-05


 

Mordy, dnia 04 maja 2017 r.

I N F O R M A C J A

 

    Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje, że istnieje możliwość składania  wniosków o oszacowanie  szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi w 2017 r.

     Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, pok. Nr 10 do dnia 15.05.2017 r. 

    Wnioski dostępne s�� w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9 oraz stronie internetowej www.mordy.pl.

Załączniki do wniosku:

1. Kopia wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR   (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych).

2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

 

Burmistrz

/-/ Jan Ługowski

2017-05-04


     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS.

     Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 10 maja 2017 r.

     Dodatkowe informacje ULOTKA INFORMACYJNA

oraz pod numerem telefonu (25) 640-46-57, 640-46-17, na stronie www.krus.gov.pl lub w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

2017-04-27


 


 

     Zapraszamy do uczestnictwa w Gminno-Parafialnych Obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się dn. 2 maja 2017r. w Mordach.

 

 

     W tegorocznym programie obchodów przewidziany jest m. in. rajd rowerowy do miejscowości Czołomyje, piknik majowy w centrum miasta Mordy, wspólne szycie flagi narodowej i maryjnej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, grill oraz zabawy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Obchody mają na celu manifestowanie uczuć patriotycznych oraz integrację lokalnej społeczności.

Program rajdu:

14:10 - zbiórka uczestników przy kościele parafialnym w Mordach

14:25 - start Rajdu trasa rajdu: Mordy – Czołomyje - Mordy

(postój i nawrót przy OSP Czołomyje)

15:30 – 17.30 - piknik majowy (skwer w centrum miasta)

      Zgłoszenia do uczestnictwa w VI Gminnym Rajdzie Rowerowym „Z flagą w tle” przyjmujemy do dnia 2 maja 2017r. do godz. 10:00 w pok. nr 10

     Warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest Karta Zgłoszenia, na podstawie której każdy uczestnik otrzyma indywidualny numer nadany w UMiG Mordy w pokoju nr 10 przez p. Angelikę Zbieć, upoważniający do udziału w losowaniu nagród rzeczowych.

 

Regulamin VI Gminnego Rajdu Rowerowego

Karta zgłoszenia do rajdu dla osoby niepełnoletniej

Karta zgłoszenia do rajdu dla osoby pełnoletniej

 

 

 

 

2017-04-19
     Zarząd Koła Łowieckiego „LAS” w Siedlcach informuje, że został zmieniony  adres siedziby Koła Łowieckiego „LAS” w Siedlcach na:

Koło Łowieckie „LAS” w Siedlcach

Golice Kolonia 36

08-110 Siedlce

     Podania o oszacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych należy składać na powyższy adres.

 

    Zarząd Koła Łowieckiego „BRZOZÓWKA Nr 44” 01-456 Warszawa, ul. Krępowieckiego 7m47 informuje, że podania dotyczące oszacowania szkód rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną na terenie obwodu łowieckiego nr 392, należy składać pod adresem:
KRZYSZTOF BIELAK
BEJDY Nr 39, 08-207 OLSZANKA


     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach informuje, że od dnia 25 kwietnia do dnia 8 maja 2017 r. na terenie powiatu siedleckiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


 

Ostrzeżenie nr 19 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie o prognozowanych przymrozkach

Ostrzeżenie nr 19

Ostrzeżenie nr 18 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie o prognozowanych opadach śniegu

Ostrzeżenie nr 18


     Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.

Zarządzenie nr 26/2017

2017-04-18


 

 


                Wiosna już, Święta tuż, tuż… W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach odbył się cykl warsztatów związanych z nadchodzącymi świętami Wielkiejnocy.

Więcej:

- Palmy wielkanocne

- Kartki i pisanki świąteczne 

INFORMACJA

  W dniu 5 kwietnia 2017 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 722 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w którym w § 2 jest zapis, że traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 2091), tzn. że m.in. zostały zniesione zakazy dotyczące odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności utrzymywania w zamkniętych obiektach budowlanych.

Rozporządzenie (Dz.U. z 2017 r. poz. 722)

2017-04-06


      Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Mordy.

Zarządzenie nr 25/2017

2017-04-05


 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości sk��adania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddzia��ania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoś��” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 14.04.2017 r. - 28.04.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10 pok. 201, 08-110 Siedlce

Nabór 5/2017 „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej”

Nabór 6/2017 „Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej��

2017-04-03


Zaproszenie na Festiwal Pieśni Maryjnej „Majowe kwiecie” w Jadowie.


Informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach (w pok. nr 5) mieszkańcy miejscowości: Mordy, Stok Ruski
i Wyczółki mogą nadal składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazu ziemnego. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu w grupie przyłączeniowej B podgrupy I.pdf


KOŁO ŁOWIECKIE „OSTOJA��� w Siedlcach informuje, że wnioski o  oszacowanie szkód łowieckich wyrządzonych w granicach dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 393 na terenie Miasta i Gminy Mordy, należy składać pod adresem:

KOŁO ŁOWIECKIE „OSTOJA”

08-110 Siedlce, ul. M. Maciągowej 12

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Podłowczy - Koordynator ds. szkód łowieckich Pan Sylwester Żochowski , tel. 600-529-538.


TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS.

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rodzic (opiekun) ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.


ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

 

     W dniu 11.04.2017 r. w Ośrodku Zdrowia pl. Zwycięstwa 18 w Mordach w godzinach od 11:00 do 13:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla mieszkańców gminy.

Koszt badania komputerowego 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł (badanie dodatkowe)

Zapisy telefonicznie pod nr (25) 641-54-94 prowadzone będą do dnia 11.04.2017 r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia).

 

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX Sp z o.o.Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej działaj��ca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoś��” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 28.03.2017 r. - 10.04.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10 pok. 201, 08-110 Siedlce

 • Nabór 1/2017 „Wspieranie ochrony ��rodowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze”

 • Nabór 2/2017 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”

 • Nabór 3/2017 „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”

 • Nabór  4/2017 „Upowszechnianie wiedzy o obszarze��� 

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza na spotkanie z mieszkańcami Miasta i Gminy Mordy dotyczące wykonanych i planowanych inwestycji, przebudowy centrum Mordów i budowy sieci gazowej. Spotkanie odbędzie się 26 marca 2017r. (niedziela) o godzinie 13.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

                                                                  Burmistrz

                                                                                  /-/ Jan ŁugowskiSpotkanie dzieci z pisarzem

W wiosenny poranek 22 marca odbyło się w Mordch kolejne spotkanie autorskie zorganizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Ireny Ostaszyk. Tym razem gościem był Wiesław Drabik.List Prezesa KRUS dotyczący stosowania środków ochrony roślin

List_Prezesa_KRUS-bezpieczne_stosowanie_srodkow_ochrony_roslin_2017.pdf


2017-03-20


Aktualności

Wycieczka na Dolny Śląsk, do Czech i KarkonoszyKonkurs WIELKANOCNA PISANKA Edycja 2017Wystawa wycinanek podlaskich Ireny Łukasiuk

 

Relacje:

I Gminny Dzień Mężczyzn


Jarmark na Kazimierza


VI Gminny Dzień Kobiet 

INFORMACJA

     Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach poinformował pismem Nr.OSIE.7126.1.6.2016 z dnia 02.03.2017r., że istnieje konieczność przeprowadzenia kontroli sprzętu do aplikacji pestycydów, zgodnie z art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009r ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

     Dyrektywa nałożyła na Polskę obowiązek wykorzystywania przebadanego sprzętu. W użyciu profesjonalnym znajdować się może sprzęt do aplikacji pestycydów, którego kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym.

    Mając na uwadze powyższe, producenci rolni mają obowiązek badania u������������ytkowanych opryskiwaczy oraz wyrejestrowania wyeksploatowanych i nieużytkowanych, celem wykreślenia z ewidencji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
      Oświadczenie (w załączeniu) o złomowaniu opryskiwacza należy dostarczyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, Oddział w Siedlcach, ul. Rynkowa 2, 08-110 Siedlce (dni robocze godz. 7.30 – 15.30).

Burmistrz
(-) Jan Ługowski

Wzór oświadczenia o złomowaniu opryskiwacza

2017-03-07


I Gminny Dzień Mężczyzn - 10 marca 2017

Jarmark na Kazimierza - 9 marca 2017

VI Gminny Dzień Kobiet

2017-03-06


2017-03-02


Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Pierwsza faza rekrutacji trwa od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl.

Program „Marzenie o Nauce�� adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców.

2017-02-22
XIV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY 2017

      12 lutego jak co roku, w Gimnazjum nr 1 w Mordach odbył si�� XIV już turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. W tegorocznej edycji wzięło udział 33 zawodników w 6 kategoriach wiekowych.
 


ELIMINACJE MIEJSKO - GMINNE
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 2017

       10 lutego 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy na sali konferencyjnej odbyły się zmagania konkursowe  miejsko – gminnego etapu OTWP „ Młodzież zapobiega pożarom ‘’2017-02-21


 

2017-02-08


 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie.pdfObwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przyst��pienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie.pdf 

Broszura informacyjna dotycząca projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2017-02-02


Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie o sposobie  zachowania  się w przypadku przekroczenia  norm jakości  powietrza.

W związku z wysokim poziomem substancji w powietrzu na terenie województwa mazowieckiego informujemy, że WCZK umieściło zalecenia dla ludności w systemie RSO. Mając na uwadze częste pytania kierowane do JST odnośnie sposobu zachowania się w przypadku przekroczenia norm jakości powietrza przekazujemy komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Aktualne wyniki pomiarów znajdują się na stronie:

https://sojp.wios.warszawa.pl/raport-dobowy-i-roczny

Załącznik:
Komunikat


 

Komunikat Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego 
w Warszawie dotyczący  zbliżaj��cych się  terminów przedkładania wykazów
i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016.

Załącznik:
Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z komunikatem o terminach opłat środowiskowych.

2017-02-01


Spotkanie z Kol��dą

     Dnia 15 stycznia 2017 r. w niedzielę, po raz piąty odbyło się w Mordach Gminne Spotkanie z Kolędą, pod hasłem „ Kolędowanie Małemu”, którego organizatorami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Mordach oraz Gimnazjum Nr 1 w Mordach.

     We wspólnym kolędowaniu wzięli udział przedstawiciele władzy samorządowej m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy - Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach – Ewa Jarocka, radni Rady Miejskiej w Mordach, radni Powiatu Siedleckiego oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

     Imprezę rozpoczął występ Orkiestry Dętej OSP w Mordach. Niespodzianką było zaśpiewanie kolęd przez Panią Grażynę Ługowska - żonę Burmistrza Miasta i Gminy Mordy wraz z wnukami Karolem i Zuzanną, występ Pana Marka Gorzały – radnego powiatu siedleckiego i zaśpiewanie wybranych kolęd przez grupę radnych Rady Miejskiej w Mordach. Spotkanie uświetnił występ zespołów ludowych: „Podlasianki” i „Krzymoszowianki”, zespołu „ Złote Kłosy�� z Wyczółk oraz Ch��ru Seniora z Czepielina. Ponadto we wspólnym kolędowaniu wzięli udział: M��odzieżowa Grupa Gitarowa „Stalowe Struny” oraz powstały w 2016 roku chór młodzieżowy Cantores Modensis.

    Oprócz wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek można było obejrzeć spektakl cieni pt. „Narodzenie Jezusa” w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Mordach.

    Tegoroczne kolędowanie poprowadzili Katarzyna Tarasiuk – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Mordach wraz z Łukaszem A. Wawryniukiem – Dyrektorem M – GOKU-u w Mordach.      Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2017r.

     Termin konsultacji: 25.01.2017r. do 15.02.2017r. 

Informujemy, że Wojewoda Mazowiecki rozpoczął procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2017 roku w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"

2017-01-20
 

6 stycznia po raz pierwszy ulicami Mordów przeszedł Orszak Trzech Króli. Mimo dużego mrozu, barwny korowód przyciągnął wiele osób.


2017-01-09


 

Gimnazjum podsumowało rządowy program Bezpieczna+

         Od września do końca grudnia 2016 roku uczniowie Gimnazjum w Mordach uczestniczyli w realizacji  rządowego programu Bezpieczna+Pokolenia spotkały się przy wigilijnym stole

        Tradycją w Mordach jest coroczne spotkanie opłatkowe dla Seniorów. W tym roku jego organizatorem była dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Mordach oraz młodzież. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez szkołę rządowego programu Bezpieczna+. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
na terenie Miasta i Gminy Mordy w 2017r.

Harmonogram.pdf


 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15