Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 12:00 odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Mordach, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Wnioski do porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji.

4.    Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.

5.    Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Mordach w 2015 r.

6.    Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

7.    Informacje dotyczące bieżącej działalności komisji Rady Miejskiej.

8.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2015 rok,

b)   Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016 – 2025,

c)    uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok,

d)   ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

e)    zmiany uchwały Nr XLVI/235/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2014 r. dotyczącej zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata 2014 – 2020”,

f)    zawarcia porozumień z Powiatem Siedleckim dotyczących współdziałania Powiatu Siedleckiego oraz Miasta i Gminy Mordy w zakresie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego w ramach lokalnej  infrastruktury drogowej,

g)   zmiany uchwały Nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

h)   przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok,

i)     przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,

j)     przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,

k)   określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

9.     Sprawy ró����������������������������������������ne.

10.     Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ewa Elżbieta Jarocka


Spotkania opłatkowe w Mordach

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach zorganizował dwa spotkania opłatkowe. Spotkanie dla seniorów odbyło się 18 grudnia, a drugie – dla dzieci – w poniedziałek 20 grudnia.  

Wigilia dla seniorów   
W spotkaniu wzięli udział władze gminy z burmistrzem Mordów Janem Pawłem Ługowskim na czele. W gminnej wigilii dla seniorów uczestniczyło ponad 120 osób. Stanowili je członkowie Kół Seniora z Radzikowa, Czepielina, Mordów, Wyczółek, Krzymosze i Klimont. Po życzeniach od władz samorządowych wszyscy przekazali sobie dobre słowa i połamali się opłatkiem. Dopełnieniem świątecznej atmosfery były potrawy wigilijne. Nie zabrakło barszczu czerwonego z uszkami, ryby, śledzi pod różną postacią, kapusty z grzybami, łazanek z makiem i innych tradycyjnych polskich dań. Wszystko przygotowali pracownicy ośrodka kultury oraz seniorzy. Zwieńczeniem gminnej wigilii był świąteczny recital Roberta Gryczki oraz wspólne kolędowanie do późnych godzin wieczornych. Jak co roku, nie zabrakło występów artystycznych działających w M-GOK-u. Na scenie kolędy i pastorałki zaśpiewały Zespoły Ludowe (Podlasianki, Krzymoszowianki) oraz Zespół Złote Kłosy z Wyczółek i Chór Seniora z Czepielina. Janina Stańczuk oraz Mieczysław Szewczuk wyrecytowali z pamięci bożonarodzeniowe wiersze swojego autorstwa. Współorganizatorem uroczystości była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach. Wielkie podziękowania należą się także wolontariuszom z Gimnazjum Nr 1 w Mordach.

Z pamięcią o dzieciach           
W tym roku po raz pierwszy odbyło się także spotkanie opłatkowe dla dzieci. Uczestniczyło w nim prawie 50 uczestników różnych sekcji i zespołów działających w M-GOK-u. Głównie były to osoby zrzeszone w Grupie Tańca Nowoczesnego INGIDO DANCE ART, którą od października prowadzi Kaja Łuczak. Oprócz świątecznych zagadek i życzeń, dzieci obejrzały filmy z turniejów tanecznych starszych grup, które prowadzi pani Łuczak w Kotuniu. Był także czas na przedświąteczne powtórzenie powstałych układów tanecznych, które zostaną zaprezentowane w styczniu podczas IV Gminnego Spotkania z Kolędą.

Spotkania opłatkowe - galeria zdjęć

Ogłoszenie Resortowego Programu Maluch - edycja 2016

17 grudnia br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 konkurs „Maluch – edycja 2016”, którego celem jest realizacja polityki rodzinnej rządu poprzez dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Oferty należy złożyć w terminach do:
1 lutego 2016 r. – moduł 1 i 3
12 stycznia 2016 r. – moduł 2
na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej
ul. Czerniakowska 44,
00 – 717  Warszawa,
a także elektronicznie na adres: wps@mazowieckie.pl
Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem „Oferta na konkurs MALUCH 2016” lub złożyć osobiście.

Więcej: Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w formacie doc -  (Pismo.doc) lub pdf - (Pismo.pdf)


INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2015 roku (czwartek), w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, Urząd Miasta i Gminy w Mordach będzie nieczynny.

Zgodnie z § 1 pkt 2 Zarządzenia Nr 54/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach dzień 24 grudnia 2015 roku jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie, w zamian za drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2015 roku przypadający w sobotę.


INFORMACJA

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli siedleckich organizacji na bezpłatne szkolenie:

Zmiany dotyczące umów zleceń od 01.01.2016 roku”

które odbędzie się 21 grudnia 2015 r. w godzinach: 1700-2000 w sali konferencyjnej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Siedlcach, ul. Zaremby 3 (I piętro).
Poprowadzi je Beata Gadomska
 

Adresatami są członkowie organizacji pozarządowych oraz wszystkie osoby chcące wziąć udział w szkoleniu. Prosimy o nadesłanie zgłoszenia drogą mailową (siedlce.cop@gmail.com) lub osobiście w siedzibie COP do 20 grudnia 2015 r. godz. 12:00.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 531-799-373 (czynne we wtorki i czwartki w godzinach 15-18).

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!


Konsultacje Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

                Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 24 listopada 2015 roku przyjął informację w sprawie przekazania do opiniowania i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 (WPGO 2016) wraz z planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego i pozostałymi załącznikami. Wyżej wymieniony projekt dokumentów został umieszczony:

1.     na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce Ekologia i Środowiska – Plany gospodarki odpadami,

2.     w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.mazovia.pl/,

3.     na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego: http://.dialog.mazovia.pl/,

4.     na stronie Departamentu Środowiska: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/departamenty/wykaz-departamentow/art,10,departament-srodowiska.html.

Urząd Miasta i Gminy informuje, i�� każdy z mieszkańców ma możliwość wnoszenia uwag i opinii do w/w projektu w formie papierowej na adres Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa i drogą elektroniczną na adres wpgo@mazovia.pl oraz wpgo@atmoterm.pl.


Jeszcze 8 rodzin

 Troskliwe spojrzenie, miłe słowo, błysk w oku. Czasem jeden gest wystarczy, by ktoś poczuł się ważny. Właśnie dzięki takim drobiazgom ludzie odzyskują siłę i nadzieję. SZLACHETNA PACZKA jest najbliżej potrzebujących, odkrywa ich trudne historie i dzieli z nimi momenty szczęścia. Nigdy pomaganie tak bardzo nie zbliżało do siebie ludzi z różnych światów. W rejonie Mordy jeszcze 8 rodzin czeka na mądrą pomoc. Możesz stać się Darczyńcą jednej z nich. Zostało już niedużo czasu, bo finał projektu już w dniach 12-13 grudnia.

 W tym roku Szlachetna Paczka odbywa się po raz XV, ale po raz pierwszy w rejonie MORDY.  Obejmuje on gminy Mordy i Olszanka. Rejon tworzy 9 wolontariuszy, którzy dotarli do prawdziwej biedy, do rodzin, które reprezentują postawę bohaterską. - Są to rodziny, które nie są bierne, które dzielnie walczą o lepsze jutro. Może nie zawsze z powodzeniem, ale nie poddają się – informuje Łukasz A. Wawryniuk, lider rejonu i jego założyciel. Szalchetna Paczka ma dać im siłę do walki, pokazać, że są ważni, że są wartościowi. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji otrzymają wsparcie ze strony darczyńców, przygotowujących pomoc odpowiadająca na konkretne potrzeby. Szlachetna Paczka ma dawać impuls do zmian. Ważne jest, aby ludzie po prostu wygrywali swoje życie. - Nasz ideał to świat, w którym wszyscy radzą sobie w życiu. A gdy ktoś upada, reszta łączy siły i biegnie mu z pomocą. Chcemy, żeby idea „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – na nowo połączyła Polaków   wyjaśnia ks. Jacek WIOSNA Stryczek, założyciel Stowarzyszenia WIOSNA, która realizuje projekt Szlachetnej Paczki, której jest pomysłodawcą.

 Jak pomóc?

By zostać Darczyńcą, trzeba na stronie www.szlachetnapaczka.pl wybrać opcję WYBIERAM RODZINĘ, następnie województwo MAZOWIECKIE, a potem z listy rejonów wybrać nazwę MORDY. Wtedy pojawią się opisy rodzin wraz z wykazem najważniejszych potrzeb. - Jedną paczkę często tworzy kilka lub kilkanaście osób. Na przykład w 2014 r. średnio 36 osób robiło jedną paczkę. Wśród osób, które jeszcze czekają na pomoc są rodziny z przewlekłymi chorobami, niepełnosprawnością, samotni rodzice, rodziny wielodzietne czy osoby, którym zmarł małżonek bądź dziecko – zaznacza Elżbieta Misiak, liderka zespołu rejonu Mordy.

 W Paczce siła

Paczka przyciąga także elitę sportowców, artystów i inne wielkie osobistości. W jej drużynie są m.in. Kamil Stoch, Kuba Błaszczykowski, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, a nawet sam Papież Franciszek. XIV edycja SZLACHETNEJ PACZKI była wyjątkowa. Po raz pierwszy w historii projektu udało  się zjednoczyć niemal 1 000 000 Polaków: 
- 19 580 potrzebujących rodzin otrzymało mądrą pomoc, to aż 76 746 osób starszych, samotnych, a także rodzin wielodzietnych, do których dotarła Paczka;
- 41 236 824 zł – to ogólna wartość przekazanej pomocy w ubiegłym  roku! To o 24 % więcej niż w poprzedniej edycji;
- 700 480 – to liczba Darczyńców, którzy wzięli udział w projekcie i przygotowali paczki dla wybranych rodzin.

Finał w tym roku odbędzie się w dniach 12-13 grudnia. Siedzibą magazynu rejonu MORDY jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach (ul. Parkowa).


Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 BEZPŁATNE    BADANIA
 -  DODATKOWE LIMITY 

PROGRAM  PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

 Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Program skierowany jest do objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych rolników, ich domowników, którzy ukończyli 18 lat oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą.

Badania są bezpłatne i ukierunkowane na wykrywanie chorób w zakresie :

·          układu krążenia - tarczycy - schorzeń w obrębie jamy brzusznej,
·          zaburzeń metabolicznych - cukrzycy - otyłości - niedoboru witaminy D –boreliozy.

  Pacjent będzie miał wykonane następujące badania:

·          wywiad zdrowotny, pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, masy ciała, wzrostu itp.
·          badania laboratoryjne z pobranej krwi: glukoza , lipidogram, wit D, borelioza, TSH,
·          badanie usg jamy brzusznej i usg tarczycy,
·          test wydolnościowy.

            Pacjent po badaniu otrzyma wyniki badań i wskazania, a w razie konieczności ma możliwość leczenia w warunkach klinicznych, m.in. w IMW.

            Kompleksowe badania przesiewowe na terenie powiatu siedleckiego odbywać si�� będą w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26, który współpracuje w tym zakresie z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie.

Miejsce badań: POZ OMEGA wejście od ulicy Bema - ( budynek Oddziału Onkologicznego Szpitala Woj. w Siedlcach).   

Badania odbywać się będą od 10 grudnia do 21  grudnia 2015 r. według poniższego harmonogramu.

L.p.

Data badania

Godziny

Liczba osób

1

10.12.2015

8:00-14:00

25

2

11.12.2015

8:00-14:00

25

3

14.12.2015

8:00-14:00

25

4

15.12.2015

8:00-14:00

25

5

16.12.2015

8:00-14:00

25

6

17.12.2015

8:00-14:00

25

7

18.12.2015

8:00-14:00

25

8

21.12.2015

8:00-14:00

25

Zapisy na badania przyjmowane są w Placówce Terenowej KRUS

w Siedlcach, ul. Brzeska 39, tel. 25-640-93-17; 25-644-55-69 wew. 310

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ślad za serwisem internetowym Poczty Polskiej S.A.
http://placowki.poczta-polska.pl
informujemy, że Urząd Pocztowy Mordy, mieszczący się przy ul. Jana Kilińskiego 12 w Mordach (
tel.: 25-641-54-13) czynny jest obecnie w dni robocze:
Poniedziałek: w godz. 08:00-20:00
Wtorek – Piątek: w godz. 08:00-15:00
W soboty oraz niedziele i święta placówka jest nieczynna.

Placówka umożliwia m.in.:
-Odbiór w punkcie
-Doładowanie telefonów komórkowych
-Pocztex/EMS (przyjęcie).
-Usługi Envelo
-Transfer Ekspres Zagranica

 

Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuje, że podmioty zainteresowane przystąpieniem do Karty Dużej Rodziny w charakterze Partnera mogą zgłaszać się poprzez wypełnienie wstępnego wniosku na stronie www.rodzina.gov.pl Duża Rodzina zostań partnerem Karty Dużej Rodziny (https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny) lub wypełniając deklaracje na stronie empatia.mpips.gov.pl.

Mimo wprowadzenia e-deklaracji podmioty wciąż będą posiadały możliwość przesyłania formularzy zgłoszeniowych pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
Formularze dostępne są na stronie www.mazowieckie.pl
Polityka Społeczna Karta Dużej Rodziny zostań partnerem Karty Dużej Rodziny:
(http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/karta-duzej-rodziny/zostan-partnerem-karty/28802,Zostan-partnerem-Karty-Duzej-Rodziny.html)

 

OGŁOSZENIE

 Niniejszym informuję, że w dniu 30 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Mordach, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Wnioski do porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji.

4.  Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.

5.  Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

6.  Informacje dotyczące bieżącej działalności komisji Rady Miejskiej, w tym wypracowane stanowiska w zakresie wszcz��tej procedury budżetowej.

7.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka” w partnerstwie z Powiatem Siedleckim,

b)  ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok,

c)   określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,

d)  wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2016 rok,

e)   obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok,

f)    obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok,

g)  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mordy,

h)  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy  Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

8.  Sprawy różne.

Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miejskiej.

 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ewa Elżbieta Jarocka

 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MORDY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przypominamy, że do dnia 26.11.2015r. trwają konsultacje społeczne "ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MORDY z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Roczny program współpracy do pobrania zamieszczony jest na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Mordy:
http://umigmordy.bip.org.pl/?tree=574,Roczny%20program%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20z%20organizacjami%20pozarz%C4%85dowymi
oraz stronie internetowej Miasta i Gminy Mordy:
http://www.mordy.pl/Publikacje%202015/08%20Roczny%20program%20konsultacje/Roczny%20program%20wsp%C3%B3%C5%82pracy.doc

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego dokumentu można składać w następujący sposób:
- w formie elektronicznej na adres: sekretariat@mordy.pl lub rada.miejska@mordy.pl
- w formie listowej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy z dopiskiem "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi".

_

Z pamięcią o seniorach

Po raz trzeci odbył się w Mordach Gminny Dzień Seniora. W tym roku został połączony z uroczystością Złotych Godów.

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali odznaczeni: Krystyna i Stanisław Noszczakowie oraz Helena i Kazimierz Królikowscy. Odznaczenia uroczyście wręczyli Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mordach Magdalena Zdanowska. Po wręczeniu medali i kwiatów oraz złożeniu życzeń wszyscy zaśpiewali jubilatom kilkakrotne „Sto lat…”.

W uroczystości wzięli udział seniorzy skupieni w 6 kołach, działających na terenie gminy Mordy (w Radzikowie, Wyczółkach, Klimontach, Czepielinie, Krzymoszach i Mordach). W sumie na widowni Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach zasiadło prawie 130 osób. – Nasz dzień seniora obchodziliśmy 4 dni po Ogólnopolskim Dniu Seniora, który przypada w naszym kraju 14 listopada – informuje  burmistrz Jan Ługowski.

Przed częścią artystyczną przewodnicząca Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siedlcach Zofia Jaszczuk w imieniu Zarządu Głównego PZERiI wręczyła 4 Złote Odznaki Honorowe za szczególne zasługi na rzecz senior��w. Otrzymali je: Hubert Pasiak, Łukasz A. Wawryniuk, Helena M��ynarz i Irena Chodowiec. Następnie na scenie w specjalnie przygotowanym repertuarze zaprezentowały się także zespoły seniorów działające w M-GOK-u. Oprócz Zespołu Ludowego „Podlasianki” zaśpiewały Złote Kłosy z Wyczółek oraz ZL „Krzymoszowianki”. Ponadto w kilkuminutowym programie literackim wystąpiły Halina Grochowska, Krystyna Radzikowska oraz kilkuletnia Wiktoria Trębicka.

W drugiej części seniorzy obejrzeli prapremierę spektaklu obrzędowego „Jak na Podlasiu kapustę kiszono?” oraz uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Haliną Grochowską. Jest to autorka dwóch powieści: „Pokłonu” oraz „Poklasku” – swojej  najnowszej książki. Pisanie zaczęła będąc już na emeryturze. W rozmowie zdradziła zebranym kiedy najbardziej lubi pisać, dlaczego poruszyła powojenne czasy Polaków z drugiej połowy XX wieku oraz o czym będzie jej trzecia książka. Po spotkaniu autorka sprzedawała książki i rozdawała autografy.

Organizatorami III Gminnego Dnia Seniora byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: „Echo Katolickie” oraz „Życie Siedleckie”.

SM

Gminny Dzień Seniora - galeria zdjęć

 

ZUS zaprasza przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniach 23-27 listopada organizuje dni poradnictwa skierowane do wszystkich rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą. Warto skorzystać z tej okazji, aby dowiedzieć się więcej o wszystkim, co ważne w prowadzeniu firmy.
W załączeniu do pobrania informacja prasowa oraz harmonogram seminariów i dyżurów ekspertów w Oddziale ZUS w Siedlcach.

Zaproszenie i harmonogram [pdf]

ZAWIADOMIENIE

 

W dniach 24 i 25 listopada 2015 roku na terenie Miasta i Gminy Mordy zostanie przeprowadzona zbiórka ELEKTROŚMIECI w tym m.in. komputery, monitory, sprzęt RTV (telewizory, radia, sprzęt Hi – Fi itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze itp.), telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty, tonery, wiertarki, piły, inne elektro – narzędzia, świetlówki, żarówki oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd, baterie i akumulatory.

Szczegółowy harmonogram wywozu urządzeń z terenu Miasta i Gminy Mordy:

24.11.2015r.-  MIASTO MORDYURZĄDZENIA PROSIMY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 700.

 24.11.2015r. - Leśniczówka, Krzymosze, Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików Oczki, Radzików Wielki, Radzików Kornica, Pióry Wielkie, Pióry Pytki, Ostoje, Wyczółki, Stok Ruski, Wólka Soseńska, Ptaszki, Sosenki Jajki

 25.11.2015r. - Pieńki, Czepielin, Czepielin Kolonia, Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Olędy, Mordy Kolonia, Klimonty, Rogóziec, Suchodół Wielki, Suchodołek, Płosodrza, Wólka Biernaty, Wojnów, Stara Wieś, Głuchów

 MIESZKAŃCY WSI PROSZENI SĄ O WYSTAWIENIE URZĄDZEŃ PRZY DROGACH GŁÓWNYCH DO GODZ. 700.

 

Pamiętamy, obiecujemy pamiętać!

Pod takim hasłem obchodzono w Mordach Gminne Obchody 97. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ich program był bardzo bogaty.

 Główne uroczystości patriotyczne poprzedziła msza św. w intencji Ojczyzny, po której władze gminy złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy pomniku w centrum miasta. O godzinie 12.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbyła się akademia patriotyczna, na którą przybyło ponad 140 osób. Na początek Orkiestra Dęta OSP Mordy zagrała uroczyście hymn narodowy. Następnie młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Mordach pod kierunkiem Małgorzaty Pasterskiej i Krystyny Kaniewskiej-Pietrasik zaprezentowała program słowo-muzyczny.

Po akademii burmistrz Mordów Jan Ługowski wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej w Mordach Ewą Jarocką wręczyli dyplomy uznania za kultywowanie i przekazywanie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz poszanowanie polskich tradycji narodowych. Otrzymali je: Janina Stańczuk, Bogumił Kobyliński oraz Mieczysław Szewczuk. – Narodowe Święto Niepodległości to czas, gdy wspominamy Polaków poległych za wolność Ojczyzny. Pamiętajmy o ich bohaterstwie i poświęceniu. Szanujmy tę wolność. Przekazujmy patriotyzm młodym pokoleniom – zaznaczył burmistrz.

Kolejnym punktem obchodów była projekcja filmu dotyczącego historii Polski. Z powodu złej pogody trzecia część obchodów została przeniesiona do M-GOK-u. Przy blasku świec i lampionów oraz przy zapachu białych róż wszyscy zebrani wysłuchali recytacji poezji patriotycznej w wykonaniu wszystkich grup wiekowych: od dzieci po seniorów. W specjalnym programie patriotycznym wystąpił także Zespół Ludowy „Podlasianki”. Jednak większa część wieczoru minęła na wspólnym śpiewaniu polskich pieśni patriotycznych.

Organizatorami tegorocznego Święta Niepodległości w Mordach byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Gimnazjum Nr 1 w Mordach, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Zespół Oświatowy im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach, Ochotnicza Straż Pożarna w Mordach oraz Orkiestra Dęta OSP w Mordach.

ŁW

.

 

 


____________________________________________________

do pobrania Regulamin:
Biesiada_Podlasko_Mazowiecka_2015.pdf
_____________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

PROGRAM  PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.
Program skierowany jest do objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych rolników, ich domowników, którzy ukończyli 18 lat oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą.
Badania są bezpłatne i ukierunkowane na wykrywanie chorób w zakresie :
·         układu krążenia - tarczycy - schorzeń w obrębie jamy brzusznej,
·         zaburzeń metabolicznych - cukrzycy - otyłości - niedoboru witaminy D –boreliozy.

Do pobrania:
1. Informacje o programie [doc]
2. Ulotka informacyjna [pdf]

____________________________________________________________

PRZEDSIĘBIORCA Z KLIMATEM
ogólnopolska akcja edukacyjno-informacyjna

Do pobrania materiały informacyjne
1. Informacje o kampanii
2. Zaproszenie do udziału

____________________________________________________________

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

System Zastrzegania Kart (+48) 828 828 828.
System Zastrzegania Kart został uruchomiony 1 stycznia 2014 roku przez Związek Banków Polskich. Jest to narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych.

Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828 i zastrzec swoją kartę.

Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu, ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotną rolę. Jedynym ponoszonym kosztem dla użytkownika (posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z tabelą opłat jego operatora.

Ulotka informacyjna kampanii Dokumenty Zastrzeżone.jpg

_____________________________________________________________________________

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MORDY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych "ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MORDY
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym, podniesienie poziomu życia mieszkańców Miasta i Gminy Mordy
oraz poprawa konkurencyjności gminy przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy.

Konsultacje społeczne trwają w terminie od dnia 12.11.2015r. do dnia 26.11.2015r.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego dokumentu można składać
w następujący sposób:
- w formie elektronicznej na adres: sekretariat@mordy.pl lub
rada.miejska@mordy.pl
- w formie listowej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy z dopiskiem "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi".

Załączniki:
Roczny program współpracy.doc

 

__________________________________________
ZAWIADOMIENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
o zmianie wysokości stawek opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Miasta i Gminy Mordy

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek
_______________________________________________________

ZAPROSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza do udziału w konkursach:
1. Konkurs teatralny dla szkół z terenu Miasta i Gminy Mordy "NIE PIJ ALKOHOLU - DODAJ ŻYCIU KOLORU"
Regulamin konkursu teatralnego

2. Konkurs plastyczny kierowany do uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Mordy "WOLNOŚĆ BEZ ŚRODKÓW ZMIENIAJĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ"
 Regulamin konkursu plastycznego

plakat 11  Listopada jp

__________

KOMUNIKAT Agencji Pracy Twórczej
Program ERASMUS+

Już 2 lutego i 31 marca 2016 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność edukacyjna", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja szkolna oraz „Wymiany młodzieżowe” z sektora Młodzież.
Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:
W ramach Akcji 1. "Mobilność kadry" w sektorze Edukacja szkolna
·  kursy językowe, metodyczne i specjalistyczne dla kadry, prowadzone za granicą,
·  wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,
·  pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we własnej placówce na okres do 2 miesięcy.
W ramach Akcji 2. "Partnerstwa strategiczne - wsp��łpraca szkół" w sektorze Edukacja szkolna
·  tzw. wymianę uczniów między szkołami
·  wymianę dobrych praktyk między placówkami
·  pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we własnej placówce na okres 2-12 miesięcy
W ramach Akcji 1. "Wymiany młodzieżowe" w sektorze Młodzież
·  tzw. wymianę uczniów w ramach aktywności pozalekcyjnych (bez konieczności podejmowania innych działań projektowych między wyjazdami)

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ - praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW
Akcja 1. "Mobilność Kadry" Edukacja szkolna
Dla szkół:
Warszawa, 16 listopada 2015 r.
Wrocław, 19 listopada 2015 r.
Poznań, 23 listopada 2015 r.
Kraków, 30 listopada 2015 r.

Akcja 2. "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" Edukacja szkolna
Warszawa, 17 listopada 2015 r.
Wrocław, 20 listopada 2015 r.
Poznań, 24 listopada 2015 r.
Kraków, 1 grudnia 2015 r.

Akcja 1. „Wymiany młodzieżowe” sektor Młodzież
Warszawa, 18 listopada 2015 r.
Poznań, 25 listopada 2015 r.
Wrocław, 26 listopada 2015 r.
Kraków, 7 grudnia 2015 r.


Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:
· 
jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 2 lutego i 31 marca 2016 r. dla akcji: "Mobilność kadry", "Partnerstwa strategiczne", „Wymiany młodzieżowe”,
· 
jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
· 
w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
· 
jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu,
· 
jak zaplanować wydatki budżetowe, żeby uzyskać 100% finansowania projektu,
· 
jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.
Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.

____________________________________________

Konkurs fotograficzny „Zabytek na pierwszym planie”

 Być może podczas wakacyjnych wędrówek natknąłeś się na zabytek architektury drewnianej, który kryje w sobie zaklętą historię. Zrobiłeś zdjęcie? Prześlij je do nas! Jeśli nie, weź aparat
i korzystając z uroków złotej polskiej jesieni, wybierz się na poszukiwania chat
i dworków, kapliczek przydrożnych, kościołów i cerkwi, karczm, leśniczówek i innych drewnianych budowli. Uwiecznij na fotografii to, co wraz z nieubłaganym upływem czasu znika z mazowieckiego krajobrazu. Odkryj historię w drewnie zaklętą!
Autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni.

Jak wziąć udział w konkursie?
Wyślij e-maila na adres
zabytki@mazovia.pl. W temacie wpisz ”Zaklęte w drewnie” i załącz zdjęcie oraz formularz zgłoszeniowy.
Formularz wraz z regulaminem konkursu dostępne są na stronie:
http://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/konkursy-fotograficzne/art,13,konkurs-fotograficzny-zabytek-na-pierwszym-planie.html

Termin nadsyłania zdjęć: 30 października – 20 listopada 2015 r.

Kto może przystąpić do konkursu? Każda osoba zajmująca się fotografią profesjonalnie i amatorsko. Jeśli nie masz 18 lat, musisz przedstawić zgodę rodziców, bądź opiekunów.

Jak wygrać konkurs? Prześlij samodzielnie wykonane zdjęcie nawiązujące do hasła przewodniego konkursu: „Zaklęte w drewnie”. Pamiętaj o oryginalności ujęcia, walorach artystycznych fotografii oraz poprawności technicznej. W formularzu wpisz informacje o zdjęciu (tytuł zdjęcia, dokładne określenie miejsca i czasu wykonania fotografii, nazwa zabytku).

Jak zdobyć nagrodę publiczności? Fotografie spełniające wymogi regulaminu zostaną umieszczone na facebookowym profilu „Mazowiecki Szlak Tradycji”. Autor pracy, która uzyska najwięcej „lajków””, otrzyma nagrodę publiczności.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Uzyskasz je w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej dzwoniąc pod nr (22) 59 79 521 oraz nr (22) 59 79 225, bądź kierując pytanie na adres e-mail: zabytki@mazovia.pl.

_______________________________________________________

TARGI SADOWNICZO-WARZYWNE w LUBLINIE

W dniach 24-25 listopada w Lublinie odbędą się Targi Sadowniczo-Warzywne
VEGE FRUIT Expo
W programie konferencje z udziałem europejskich ekspertów

Plakat reklamowy do pobrania: Plakat reklamowy.pdf
Program targów do pobrania:
Program targów.pdf

________________________________________________________

INICJATYWA OBYWATEL
Sprawdź jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód ,paszport, prawo jazdy  czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) . Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.
System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod 222 500 115, dowiedzą się, gdzie załatwić swoją spraw��. System działa na poziomie KPRM (infolinia centralna – 222 500 115), a także na poziomie resortowym (33 osobne numery w ministerstwach i urzędach wojewódzkich).

Ulotka informacyjna: KPRM Obywatel.pdf

_______________________________________________________

Plan Gospodarki Niskoemisyjnejplan gospodarki niskoemisyjnek logo

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy. Dokument ten ma na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych. Jego zapisy dotyczą infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie miasta, a także jego mieszkańców.

Konsultacje społeczne trwają w terminie od dnia 30.10.2015 r. do dnia 23.11.2015 r.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego dokumentu oraz sporządzonej dla niego prognozy oddziaływania na środowisko można składać (na formularzu składania uwag znajdującym się w załączniku) w następujący sposób:

         w formie elektronicznej (e-mail: inwestycje@mordy.pl)

         w formie listownej (Urząd Miasta i Gminy w Mordach ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy - z dopiskiem "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"

         osobiście (Urząd Miasta i Gminy w Mordach ul. Kilińskiego 9, pok. 5, tel. 25 6415-402 w. 51)

UWAGA: Formularz również "w chmurze"

Dokumenty: 
1. Formularz zgłaszania uwag
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
3. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  (2.11.2015)

znicz


ZAPROSZENIE

ogloszenie jpg

INFORMACJA

informacja obraz jpg

czytaj obraz jpg


plik jpgplik jpg


BEZPŁATNY  DOSTĘP DO INTERNETU

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach ul. Parkowa 9, mieści się Lokalne Centrum Kompetencji wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu. Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „Mazowszanie”.

  Z usług Lokalnego Centrum Kompetencji można korzystać w każdy piątek w godz. 16.00-17.30 i każdą sobotę w godz. 16.30-17.30. W pozostałe dni tygodnia po  uzgodnieniu z pracownikami M-GOK-u.

 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa i budżetu województwa mazowieckiego.

więcej: Tutaj


31 lipca ruszyła inicjatywa „Obywatel”

logo strony obywatel31 lipca została uruchomiona inicjatywa „Obywatel”. Na stronie  https://obywatel.gov.pl/ zostało udostępnionych 101 kart opisujących najbardziej popularne usługi publiczne, jakie administracja świadczy dla obywateli. Wśród tych kart znajdują się również karty przybliżające obywatelom funkcjonowanie 19 wybranych rządowych portali tematycznych. Wreszcie informacje jak załatwić sprawę w urzędzie są dostępne w jednym miejscu. Bez podziału na resorty i właściwości, a według spraw życiowych. Opisy procedur są jak najprostsze. Każdy powinien je zrozumieć. Opisy były weryfikowane przez zwykłych obywateli – sprawdzaliśmy, czy po przeczytaniu rozumieją, jak załatwić daną sprawę.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom gminnych placówek oświatowych. Życzę Wam Drodzy Pedagodzy nieustającej satysfakcji z wykonywania tego trudnego zawodu, entuzjazmu, aktywności i radości oraz dalszych satysfakcjonujących osiągnięć w pracy zawodowej, a wszystkim pracownikom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, spełnienia najskrytszych marzeń i optymizmu.

                                Jan Ługowski - Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

obraz dzien edukacji


W związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP  wyznaczonymi na dzień 25 października  2015 roku szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 19 października 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 1300 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach (mała sala) ul. Parkowa.

Może być przydatne:
1. Prezentacja dla Obwodowych Komisji Wyborczych;
2. Poradnik dla Obwodowych Komisji Wyborczych


logo kolei mazowieckich

Koleje Mazowieckie przypominają o obowiązku wpisania numeru PESEL w legitymacjach szkolnych. Wymóg ten podyktowany jest Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 29 grudnia 2014 r.

W związku z powyższym od 1 października 2015 r. legitymacje szkolne bez wpisanego numeru PESEL są traktowane jako nieważne i niepoświadczające uprawnień do ulgowych przejazdów.

Więcej: http://www.mazowieckie.com.pl/pl/oswiadczenie-kolei-mazowieckich-ws-obow...

(9.10.2015)


INNOWATOR MAZOWSZA

plakat innowator mazowszaDepartament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM ogłosił dodatkowy nabór wniosków do VII edycji konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla naukowców i firm o nowatorskim podejściu, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.  Termin składania aplikacji konkursowych mija 30 października 2015r.

Konkurs Innowator Mazowsza objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Ministerstwa Gospodarki.

Szczegółowe informacje nt. Konkursu znajdą Państwo na stronie:

http://www.innowacyjni.mazovia.pl/innowator-mazowsza/vii-edycja-konkursu


Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu

Urząd Miasta i Gminy w Mordach informuje, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP , zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Spis jest udostępniony do wglądu od 8 października 2015 r. w Urzędzie Miasta Gminy w Mordach, pok. 9, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz 8ºº do godz 16ºº. (w piątki od godz. 10.00 do godz. 18.00)

Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.(8.10.2015)


 

Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy zamieszczono informacje o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze    napis czytaj wiecej


 

Są już obwodowe komisje wyborcze

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy powołane zostały 8-osobowe obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu  zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Na terenie naszej gminy siedzibami  obwodowych komisji  będą w:  Szkole Podstawowej i Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach ,  świetlica wiejska w Czepielinie,  budynek b. szkoły podstawowej w  Krzymoszach,  budynek Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim i  świetlica wiejska w Wojnowie.

napis sklady komisji


To warto wiedzieć

Fundacja alter eko jest autorem publikacji "Śmiecioporadnik". Publikacja ta w przystępny sposób  omawia zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami, a także zachęca do właściwego z nimi postępowania i interweniowania w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości.   czytajwiecej.jpg


Konkurs Fundusz Naturalnej Energii

baner gazsystem 

Tylko do 1 grudnia  2015 roku przyjmowane są wnioski z pomysłem proekologicznym w ramach VI edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii  ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  Konkurs adresowany jest do społeczności  województwa mazowieckiego, w tym gmin i szkół.

 

 

Regulamin konkursu oraz dokumenty do pobrania dosępne są na stronie  www.gazsytemdlanatury.pl  (5.10.2015)


 

 

 

Nowa strona gminy

Na nowej stronie gminy (w budowie) znajduje sie nowy dział "Poradnik interesanta" a w nim  m.in. pliki dotyczące zezwoleń na sprzedaż artykułów alkoholowych.

obrazek nowa strona gminy

 


 

ogloszenie arimr

Akcja "Sprzątania świata" w Mordach

W piątek, 25 września 2015 r.. uczniowie Gimnazjum nr 1 w Mordach wezmą udział w akcji "Sprzątania świata".  Miejscem akcji będą place i ulice w naszym miasteczku.


"Lataj z głową" - akcja Urzędu Lotnictwa Cywilnego

24 sierpnia br. Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął kampanię informacyjną pod hasłem "Lataj z głową" dotyczącą zasad bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki  zwrócił się z prośbą o wsparcie działań informacyjnych poprzez upowszechnienie w społecznościach lokalnych w/w akcji. (24.09.2015)                                                           (więcej tutaj)

 


 

logo

 

Uczniowie  szkoły podstawowej w Radzikowie Wielkim wzięli udział  w tegorocznej akcji  "Sprzątania świata".  W piątek, 18 września 80 uczniów tej szkoły sprzątało ulice i place w Radzikowie Wielkim. Rękawice i worki zapewnił Zakład Gospodarki Komunalnej.


Ogłoszenie o XIV sesji Rady Miejskiej w Mordach

Na stronie  http://umigmordy.bip.org.pl  zamieszczono ogłoszenie o terminie obrad  XIV sesji Rady Miejskiej w Mordach.

 

Wyścig kolarski będzie jechał przez Mordy

logoW niedzielę, 20 września 2015 roku, w godzinach 10.00-13.15 na trasie Siedlce-Łosice-Sarnaki odbędzie się Finał Pucharu Polski w Kolarstwie Szosowym, którego organizatorem jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce. W miarę pokonywania przez kolarzy kolejnych kilometrów trasy wyścigu, jej skrzyżowania będą zamykane przez strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, zaś główne skrzyżowania zabezpieczą funkcjonariusze policji. Organizatorzy zapewniają, że dzięki sprawnej organizacji wyścigu utrudnienia w ruchu drogowym będą niewielkie. Użytkowników dróg prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowania się zaleceń służb zabezpieczających wyścig. (źródło fot. podlasie24.pl - 16.09.2015)


 


 

 

 

 

zaproszenie lgd obraz jpg

czytaj zaproszenie


 

 

 

 

lokalna grupa dziłania loga

 

 

Czytaj   całość

 

ogłoszenie fundacji polaris


Relacja z Narodowego Czytania "Lalki"

Obszerną relację oraz fotografie zamieszczono na stronie MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORDACH


narodowe czytanie plakatSamorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w VII edycji konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn.: Kalendarz z energią.

Szczegóły TUTAJ


 

 

 

Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

Szczegóły TUTAJ

 


 

Ogłoszenie

 

XIII sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek 31  sierpnia 2015 roku o godz. 12.00 rozpocznie się XIII sesja Rady Miejskiej . Pełny tekst zawiadomienia wraz z porządkiem TUTAJ

 


Nabór wniosków

 

logo na dobry początekDo 10 września trwa nabór wniosków w konkursie Fundacji BGK - do wygrania dotacje na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich

  • ·         Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat.

  • ·         Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kultury i bibliotek w małych miejscowościach.

  • ·         Konkurs „Na dobry początek” po raz 8. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r.

·         Poznaj dobre praktyki konkursu i inspirujące przykłady projektw zrealizowanych dzięki dotacjom Fundacji BGK w 2015 roku.

                                                                    WIĘCEJ TUTAJ


 

 

Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu

Urząd Miasta i Gminy w Mordach informuje, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonym na 6 września 2015 r.

Spis jest udostępniony do wglądu od 18 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, pok. 9, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz 8ºº do godz 16ºº. (w piątki od godz. 10.00 do godz. 18.00)

Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.


Gwarancja Bezpieczeństwa i  Autentyczności

logoIstniejemy.pl to usługa stworzona do walki z rosnącą liczbą oszustw dotyczących działalności turystyczno-wypoczynkowej. Jest odpowiedzią na problematykę z jaką zmaga się każda osoba wyjeżdżająca na wypoczynek czy planująca integrację  Więcej

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaprasza do udziału w XVI edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze realizowane na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Konkurs organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z instytucjami i organizacjami, przedstawicielami mediów oraz redakcjami pism i portali internetowych zajmującymi się tematyką rozwoju obszarów wiejskich.

Patronat nad XVI edycją konkursu sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.            W XVI edycji oceniane będą przedsięwzięcia realizowane na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców - w okresie od 01.01.2014 roku do 30.06.2015 roku.

Zgłoszenia do XVI edycji konkursu należy przesłać do 31 października 2015 r.              W załączeniu:

1.      Karta zgłoszenia uczestnictwa

2.      Plakat informacyjni-promocyjny

3.      regulamin

Udział w konkursie jest bezpłatny. Informacji odnośnie zasad udziału w konkursie udzielają: Agnieszka Woszczek (tel. (22) 729 66 34-38 wew. 116)  i Justyna Piluch (tel. (22) 729 66 34-38 wew. 140)


Obwodowe Komisje |Wyborcze

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 91/2015  ustalone zostały składy osobowe Obwodowych komisji Wyborczych do spraw Referendum zarządzonego na dzień              6 września 2015 roku. SKŁADY TUTAJ.

 


Obwieszczenie burmistrza

w sprawie składania wniosków w związku z zagrożeniem suszą.

Czytaj TUTAJ


Urokliwe kwiaty i pejzaże

 Blisko 50 osób uczestniczyło w wernisażu obrazów Marii Augustyny Kisielińskiej, który odbył się 14 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

Na uroczystość przybyli: Jan Ługowski – burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Marek Gorzała – radny Powiatu Siedleckiego, najbliższa rodzina, przyjaciele i sąsiedzi malarki, mieszkańcy gmin Mordy oraz Zbuczyn. - Jest to dopiero moja druga wystawa od czasów nauki w liceum plastycznym w Lublinie. Gdy wyszłam za mąż, zaprzestałam malować, poświeciłam się rodzinie. Dopiero po 55 latach przerwy, ponownie wróciłam do mojej pasji – zdradza artystka. Na obecnej wystawie pt. „Kwiaty i pejzaże” są prezentowane ujęcia przyrody, które artystka najbardziej uwielbia malować. – Rzadko maluję w plenerze. Zazwyczaj maluję z wyobraźni – dodaje malarka.

 Podczas wernisażu nie zabrakło toastu na rzecz malarki i śpiewnego „Sto lat” oraz pamiątkowych wpisów do kroniki. Maria Kisielińska chętnie odpowiadała na pytania publiczności i rozdawała autografy. Jeden ze swoich obrazów przekazała w darze dla Ośrodka Kultury w Mordach.

 Wystawa „Kwiaty i pejzaże” będzie czynna do 30 września 2015 r. Patronat medialny nad wystawą sprawują: „Echo Katolickie”, „Życie Siedleckie” oraz „Kulturalnik”. (informacja MGOK)


  .

 


BĘDĄ KOLEKTORY

12 sesja sala obradZakończyła się XII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Mordach Porządek obrad przewidywał podjęcie tylko jednej uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2015 rok.  Jednogłośnie przyjęto zwiększenie dochodów i wydatków gminy o ponad 480 tys. zł. Zmiany te podyktowane były faktem uzyskania pomocy z budżetu wojewódzkiego na budowę kolektorów słonecznych. Gmina otrzymała na ten cel  dotację w wysokości 352 tys. zł. Udział własny gminy wyniesie 136 tys. 926 zł.

Bezpośrednio po sesji ogłoszony został przetarg na budowę kolektorów słonecznych. TUTAJ (14.08.2015)


 

 

W sprawie szkód powstałych wskutek suszy

kłosy zbożaZ uwagi na wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy na terenie Miasta i Gminy Mordy informujemy, że istnieje możliwość składania przez właścicieli gospodarstw rolnych położonych na terenie Gminy Mordy wniosków dotyczących oszacowania zakresu i wysokości szkód powstałych wskutek suszy.
Szacowanie szkód w uprawach rolnych będzie dokonywane przez komisję powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

Wniosek w przedmiotowej sprawie można pozyskać w Urzędzie Miasta i Gminy  w Mordach(pok. Nr 1 - sekretariat) lub pobrać ze strony internetowej – http:// mordy.pl

LINK DO WNIOSKU

Wypełniony formularz wniosku należy złożyć  niezwłocznie w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach – pokój nr 1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 25 6415 402

 


XII sesja Rady Miejskiej

W piątek 14 sierpnia 2015 roku o godz. 12.00 rozpocznie się XII sesja Rady Miejskiej . Pełny tekst zawiadomienia wraz z porządkiem TUTAJ.


 

Pies do adopcji

Nie udało się ustalić właściciela psa znalezionego w Mordach na początku lipca br. (patrz tutaj).  W związku z tym szukamy osoby chętnej do adopcji czworonoga.  Kontakt  tel. 25 6415402 (12.08.2015)

 


Uroczystości Dnia Wojska Polskiego

grób żołnierski w Ostojach

Burmistrz Jan Ługowski zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy  w najbliższą sobot�� 15 sierpnia br.,   na uroczystości związane z Dniem Wojska Polskiego. Odbędą się one w  lesie zwanym „Choiną Ostojską”. Tutaj przy grobie żołnierza Wojciecha Karczmarczyka poległego podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, rozpocznie się  o godz. 15.00 Msza Św. Po Mszy uczniowie Zespołu Szkół z Radzikowa Wielkiego zaprezentują montaż patriotyczny.

 


 

 

 

Informacja o publicznym losowaniu składów

obwodowych komisji do spraw referendum

Na podstawie art.13 ust 1 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym    (Dz. U. z 2015, poz.318) Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, informuje, że w trybie publicznego losowania ustalane b��dą składy osobowe obwodowych komisji wyborczych ds. referendum na terenie Miasta  i Gminy Mordy. Losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych ds. referendum ogólnokrajowego odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy (sala konferencyjna).

 

Losowanie odbędzie się dla obwodowych komisji ds. referendum:

Nr 1 – zgłoszonych kandydatów – 11

Nr 2 - zgłoszonych kandydatów – 10

Nr 3 - zgłoszonych kandydatów – 12

Nr 4 - zgłoszonych kandydatów – 11

Nr 5 - zgłoszonych kandydatów – 12

Nr 6 - zgłoszonych kandydatów – 11

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                                                                                                                            (-) Jan Paweł Ługowski


Ogłoszenie o przetargu

Na stronie http://umigmordy.bip.org.pl zamieszczono ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  w Siedlcach stanowiącej własność gminy Mordy. Zapraszamy potencjalnych kupujących.


INWENTARYZACJA STANU LASU

 W związku z pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska znak DPL- 1-610-29/23267/15/JŁ w sprawie wykonania, na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o lasach, opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019” w lasach wszystkich form własności, a także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju w cyklu 5-letnim (w latach 2015-2019) – Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie uprzejmie prosi o poinformowanie właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz właściwych nadleśniczych z terenu powiatu, o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia prac terenowych na obszarze tych lasów.

Prace terenowe będą związane z założeniem powierzchni próbnych według zasad określonych w „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu” zatwierdzonej przez Ministra Środowiska  z dnia 27 lutego 2015 roku, które będą wykonywane przez pracowników przedsiębiorstwa państwowego z Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w każdym roku 5-letniego cyklu w miesiącach: czerwiec , lipiec, sierpień i wrzesień (07.08.2015)


06.08.2015

Szanowni Państwo!

W ramach jednego z naszych projektów międzynarodowych współtworzyliśmy platformę edukacyjną DigiPlace4all (https://digiplace4all.eu/pl)
która ma zagwarantować przestrzeń funkcjonowania wirtualnej społeczności osób z niepełnosprawnościami, trenerów zawodowych oraz pracodawców. 

Chcielibyśmy by było to miejsce wymiany wiedzy, umiejętności i  dobrych praktyk pomiędzy użytkownikami. Mamy nadzieję, że wkrótce zarówno studenci, jak i ich nauczyciele i potencjalni pracodawcy, będą mogli używać platformy jako swoistego komunikatora, gdzie mogą zasięgnąć wiedzy od pozostałych użytkowników – np. w zakresie dostępności oprogramowania, czy zasad rozliczania dopłat do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością. 

 Sukces DigiPlace4all zależy od aktywności i zaangażowania użytkowników, będę Państwu zatem bardzo wdzięczna za upowszechnianie informacji na temat platformy wśród swoich znajomych.

W załączniku przesyłam pismo, zawierające więcej szczegółów, a także przewodnik rejestracji i logowania oraz poruszania się na platformie. W razie pytań jestem do dyspozycji.

Załączniki:


Szanowni Państwo,

 Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy w przedsięwzięciu realizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z zakresu promocji PROW 2014-2020, a w szczególności omówieniu warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy na operacje, pn.  ,, Premie dla młodych rolników.”

 Biuro Powiatowe ARiMR w Siedlcach chce dołożyć wszelkich starań, aby pomóc przyswoić wiedzę naszym Beneficjentom. Planujemy razem z Doradcami Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach w najbliższym czasie przeprowadzić cykl szkoleń, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z dofinansowania unijnego. Zapraszam do osobistego udziału w szkoleniach i proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród mieszkańców Gminy. 

 W załączeniu dołączam list Pana Andrzeja Grossa Prezesa ARiMR, zaproszenia na szkolenia, które bardzo proszę umieścić na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Przesyłam również harmonogram szkoleń organizowanych przez BP ARiMR Siedlce  na terenie powiatu siedleckiego z prośbą o rozpowszechnienie.

 Ponad to, informuję, iż jest zaplanowane szkolenie w dniu 14 .08.2015r. /piątek/ w Zajeździe ,,Chodowiak”  koło Siedlec  od godz. 10.00 do 14.00 z udziałem

Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Marcina Podgórskiego Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego w Warszawie.

 Bardzo dziękuję za pomoc w przekazaniu informacji mieszkańcom Gminy  oraz zachęcam  do udziału w naszych spotkaniach.

 Pozdrawiam,

 Marzena Komar

Z-ca Kierownika BP Siedlce

Tel.25/633 68 40

1. Załącznik nr 1;

2.  Załącznik nr 2


 

05.08.2015

baner narodowe czytanie 2015Narodowe Czytanie – a w bieżącym roku będziemy czytać „Lalkę” Bolesława Prusa – odbędzie się w pierwszą sobotę września ( 5 września).  W ubiegłym roku w Mordach braliśmy po raz pierwszy udział w tej akcji. W plenerowej scenerii pałacu i parku w Mordach  czytaliśmy „Trylogię” Henryka Sienkiewicza.

Więcej informacji:TUTAJ

 

 


 

 

Kliknij na baner i przeczytaj!

 

upaly logo


 

 

pismo starosty

plan objazdu


 

 

        K O M U N I K A T

              Na podstawie art.17 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. „Przepisy wprowadzaj��ce ustawę o samorządzie  terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych „ / Dz.U.Nr 32,poz.191 z późniejszymi zmianami /

 K O M I S J A   I N W E N T A R Y Z A C Y J N A   M I A S T A  I   G M I N Y   M O R D Y

 

                                                    i n f o r m u j e

 

że w dniach od 05 sierpnia 2015 r. do dnia 04 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy wyłożone są do wglądu publicznego karty inwentaryzacyjne nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:

- oznaczonej jako działka nr 227 o pow. 1,9476 ha położona na terenie miejscowości Czołomyje KW Nr SI1S/00115453/9,

- oznaczonej jako działka nr 133 o pow. 0,32 ha i działka nr 218 o pow.0,18 ha położone na terenie miejscowości Głuchów KW Nr SI1S/00114984/3,

- oznaczonej jako działka nr 695 o pow. 0,22 ha, działka nr 725 o pow. 0,17 ha, działka nr 726 o pow. 0,73 ha i działka nr 896 o pow.0,56 ha położone na terenie miejscowości Stok Ruski KW Nr SI1S/00114985/0.

 Aktualnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych „ / Dz. U. Nr 32, poz.191 z późniejszymi zmianami / Gmina Mordy zamierza wystąpić do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia z mocy prawa nieodpłatnej własności przedmiotowych nieruchomości.

            W związku z powyższym wszelkie uwagi w tej sprawie należy składać Komisji  Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy w terminie 30 dni od wyłożenia do wglądu.

           

                                                                                  P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                              KOMISJI  INWENTARYZACYJNEJ

 

                                                                                  / - /       RAFAŁ JASIŃSKI

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy składa serdeczne  podziękowania wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w organizację Festynu „Słoneczne Lato”, który odbył się w dniu 26 lipca 2015 r. W szczególności dziękuję:

1.      Przewodniczącej i Radnym Rady Miejskiej w Mordach;

2.      Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich;

3.      Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, MGOK-u  i Biblioteki Publicznej, Dyrektorom i Pracownikom Szkół;

4.      Gminnemu zarządowi OSP w Mordach oraz wszystkim Druhom.

Dziękuję bardzo również wszystkim Sponsorom, którzy swoją ofiarnością wsparli to przedsięwzięcie.

 

 

 


 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie azbestu na terenie gminy Mordy (zobacz)


 

R.602.1.1.2015                                              Mordy, dnia 29 lipca 2015r.

                                              

 

                                                        I N F O R M A C J A

 

Informuję, że istnieje możliwość składania w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach wniosków o dofinansowanie w formie dotacji Wojew��dzkiego Funduszu Ochrony ��rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięć w zakresie demontażu, odbioru i utylizacji azbestu (eternitu) z pokryć dachowych na terenie Miasta i Gminy Mordy.

            Łączna pomoc  może wynieść  do 85%  w/w kosztów. Różnicę pomiędzy  całością kosztów utylizacji azbestu a dofinansowaniem WFOŚIGW w Warszawie pokrywa  posiadacz  wyrobów azbestowych.

Dofinansowaniu podlegają obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył marszałkowi lub odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta  „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu  ich wykorzystywania” – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r w sprawie wymagań w zakresie  wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykonywania i oczyszczania instalacji  lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 8, poz. 31 z 2011r).

Ostateczny termin składania wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy, pok. Nr 13  w godz. 8ºº - 16ºº  do dnia 03 sierpnia 2015r.

Przed złożeniem wniosku winno być dokonane zgłoszenie o zamiarze wykonania  robót budowlanych wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Starostwo Powiatowe.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania  utylizacji azbestu można uzyskać na  stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie http://www.wfosigw.pl /PROGRAMY 2015 – Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich Jednostki podległe/.

 

Otrzymują:

1.Sołtysi Miasta i Gminy Mordy.

2.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy.

3.Strona internetowa Miasta i Gminy Mordy

4.a/a.

 

Załącznik:

1.Wniosek o dofinansowanie eternitu składany do Urzędu Miasta i Gminy Mordy

 

 

Sprawę prowadzi: 

Teresa Kozioł – Inspektor ds. rolnictwa,

leśnictwa i ochrony środowiska,

Tel. (25)6415-402 wew. 57.

 


 

 

Na stronie BIP UMiG Mordy  ukazało się ogłoszenie o przetargu na modernizację drogi dojazdowej do grunt��w rolnych we wsi Pióry Wielkie. Szczegóły tutaj.

 

Strona BIP UMiG Mordy jest już dostosowana do standardów WCAG 2.0 (29.07.2015)

 


 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Mordy za rok 2014 (czytaj)


 

OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM - 6 WRZEŚNIA 2015 ROKU

O b w i e s z c z e n i e Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 lipca 2015r.

 


Doroczny festyn pełen atrakcji

W niedzielę, 26 lipca na placu przy MGOK-u,  odbył się tradycyjny festyn „Słoneczne Lato w Mordach”, który przyciągnął  liczną  publiczność nie tylko z miasta i gminy ale i powiatu.  Wśród publiczności zasiedli również parlamentarzyści: posłowie Stanisława Prządka  i Krzysztof Tchórzewski, senator Waldemar Kraska, wicemarszałek  Zarządu Województwa mazowieckiego Ewa Orzełowska.  Byli przedstawiciele starostwa powiatowego, Zarządu Powiatowego Straży Pożarnych, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, radni powiatowi Jolanta Franczuk i Marek Gorzała, radni Rady Miejskiej w Mordach, sołtysi.

 Organizatorzy, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, M-GOK w Mordach, ZO w Mordach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach, Gimnazjum Nr 1 w Mordach, Stowarzyszenie „Naszym Dzieciom” oraz Miejsko-Gminny Zarząd OSP w Mordach. szczególnie zadbali o zróżnicowany i atrakcyjny program. Najmłodsi mogli korzystać  z wielu różnorakich, kolorowych konstrukcji rozstawionych na placu zabaw. Szczególnym powodzeniem cieszyła się „kąpiel”  w basenie piłeczek. Starsze dzieci brały udział w licznych konkursach i  zabawach.

Festyn rozpoczął  koncert najstarszej w powiecie siedleckim orkiestry strażackiej przy OSP w Mordach. Następnie, po powitaniu zaproszonych gości,  rozpoczęły się występy grup i zespołów działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Szczególny aplauz publiczności wzbudziły pokazy taneczne Pań z sekcji zumby-fitnes. Zaprezentowała się również młodzież gimnazjalna oraz dzieci ze szkół podstawowych.  Przez ponad godzinę bawił publiczność iluzjonista Jan Szymon Piłasiewicz.

Gwiazdą festynu był niewątpliwie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz. Podczas występu udało im się porwać do pięknego poloneza część publiczności z burmistrzem Janem Ługowski na czele.

Na zakończenie  tak bogatego programu rozrywkowego wystąpił zespół discopolowy „Dżedi”. Przyciągnął on bardzo liczną rzeszę  fanek i fanów tego rodzaju muzyki, którzy świetnie się podczas koncertu bawili.

Po tak gorącym tanecznym wstępie rozpoczęła trwająca do późnych godzin nocnych dyskoteka „Pod Gwiazdami”, którą prowadził nasz rodzimy DJValdi.

Podczas całego festynu można było odwiedzać stoiska artystyczno-rękodzielnicze oraz kramy z żywnością ekologiczną i regionalną.

Tegoroczny festyn należy zaliczyć niewątpliwie do bardzo udanych. Jest to opinia wielu jego uczestników. Bo oprócz wymarzonej letniej pogody, świetnego miejsca i licznych atrakcji widać było na każdym kroku profesjonalizm organizatorów 
   
 
  .

 


W sprawie gazyfikacji

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji burmistrza , z 22 czerwca 2015r.,   dotyczącej doprowadzenia sieci gazowych do gospodarstw domowych     mieszkańcy mogą jeszcze wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupa II, których urządzenia , instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i którzy będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości większej niż 10m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25m3/h lub wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów grupy przyłączeniowej B podgrupy I, których urządzenia , instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilościach nie większej niż 10m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25m3/h.   Wnioski do pobrania w inwestycjach w UMiG. Wypełnione i złożone pozwolą na przeprowadzenie analizy i określenie  wysokości programu inwestycyjnego w tym zakresie.  W poszczególnych sołectwach inicjatywa ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

 Dzisiaj z sołectwa  Stok Ruski  i Kolonia Mordy mieszkańcy złożyli 34 wnioski (29 ze Stoku Ruskiego i 5 z Kolonii Mordy) określających warunki przyłączeń. (27.VI.2015)


Zakończyła się sesja Rady Miejskiej

      sesja fotoZakończyła się XI sesja Rady Miejskiej. Radni odrzucili skargę Prokuratora Rejonowego  z dnia 12 czerwca 2015 r. na uchwałę Nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Mordy. Wyrazili wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy” oraz dokonali zmian w budżecie gminy na 2015 rok. (24.07.2015)

 


W czwartek, 23 lipca 2015 roku, na targowisku w Mordach

.

 


INFORMACJA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy  informuje , że planujemy  przystąpić do opracowania projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mordy  w części obszarów miejscowości :Krzymosze, Leśniczówka, Wyczółki ,Pieńki , Stok Ruski  i Kolonia Mordy. Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie wniosków do 30 sierpnia 2015 r.


OSTRZEGAMY ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO!

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu. Szczególnie niebezpieczne są okresy wczesnej wiosny i lata. W okresie żniw następuje nagromadzenie prac polowych i zwiększenie wysiłku fizycznego. Zmęczenie oraz nieustanny pośpiech podczas wielogodzinnych prac polowych naraża rolnika na ryzyko zaistnienia wypadku. W najbliższych dniach rozpoczynają się żniwa. Właśnie wtedy dochodzi do największej liczby wypadków na wsi. Ulegają im zarówno osoby dorosłe jak i dzieci pozostawiane w tym okresie bez opieki.

Pełny tekst TUTAJ


 

Znaleziono psa

Urząd Miasta i Gminy w Mordach  poszukuje właściciela psa widniejącego na zamieszczonym niżej zdjęciu.  Właściciela lub osoby posiadające informację o właścicielu prosimy o kontakt pod numerem tel. 25 6415 402. Pies obecnie znajduje się na posesji pp. Drabarków w Mordach (przy wejściu od strony ulicy Kilińskiego). Bardzo tęskni za właścicielem. (22.07.2015)   (powrót do początku)

.


Zawiadomienie

         Na podstawie § 24 ust. 4 Statutu Miasta i Gminy Mordy, przyjętego uchwałą  Nr XXXI/148/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2009. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 212, poz. 6827) zwołuję XI sesję Rady Miejskiej w Mordach (nadzwyczajną) w dniu 24 lipca 2015 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach ul. Kilińskiego 9.

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Wnioski do porządku obrad.

3.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach z dnia 12 czerwca 2015 r. na uchwałę Nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Mordy,

b)    wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy”,

c)     zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2015 rok.

4.      Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej.

 

 

                                           Przewodnicząca
                                           Rady Miejskiej

 

                                                           (-)mgr Ewa Elżbieta Jarocka


                                        Zawody sportowo-pożarnicze                  

W niedzielę, 19 lipca 2015 roku o godzinie 13.00 na stadionie sportowym w Mordach odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP z terenu gminy Mordy, których organizatorem był Związek Miejsko-Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy – Jana Ługowskiego. W zawodach wzięły udział jednostki: OSP Wielgorz, OSP Radzików Wielki, OSP Mordy, OSP Czepielin oraz w odrębnej kategorii Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Wielgorz. Strażacy dzielnie walczyli o jak najlepsze pozycje. Widać było, że odpowiednie wyszkolenie oraz długie przygotowania zaowocowały zarówno podczas ćwiczeń bojowych jak i sztafety pożarniczej. Atmosferę zmagań podgrzewała dodatkowo temperatura. Po zagorzałej rywalizacji klasyfikacja końcowa  przedstawiała się następująco: I miejsce – OSP Czepielin, II miejsce – OSP Wielgorz, III miejsce – OSP Radzików Wielki, IV miejsce – OSP Mordy. Druhowie z OSP Czepielin będą reprezentowali naszą gminę na zawodach powiatowych, które odbędą się we wrześniu w miejscowości Hołubla (gmina Paprotnia). Wierzymy, że r��wnież i na tym szczeblu zajm�� czołową pozycję. Podczas zawodów mogliśmy zobaczyć, jak wygląda prawdziwa służba i oddanie druhów dla innych ludzi. Gdy usłyszeli wezwanie do wypadku drogowego, bez zastanowienia, w pośpiechu ruszyli, by ratować życie ludzkie. Był to jednak fałszywy alarm i po niedługim czasie wszyscy wrócili by kontynuować zawody. Pokazało to, jak ważna jest działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, dlatego wspierajmy druhów jak tylko możemy.
 

 
  .

 


 

Informacja o wyniku przetargu

                         Zgodnie z przepisem § 12 rozporz��dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2014r., poz.1490 z późniejszymi zmianami/ na podstawie protokołu Komisji Przetargowej z dnia 17 lipca 2015r., że pierwszy przetarg ustny nieograniczony       na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Siedlce przy ul. Brzozowej 8 obręb 83 oznaczonej jako działka gruntu nr 42 o pow.0,0602 ha ujawnionej w K. W. Nr SI1S/00011906/1 zorganizowany w dniu 17 lipca 2015r. w siedzibie Urzędu  zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wymaganego wadium.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosiła 182 347,50 zł. brutto ( w tym 23% podatek VAT 34 097,50 zł.)

 

Mordy, dnia 17 lipca 2015r.

 


 

Szanowni Państwo

W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji

Ministerstwo Edukacji Narodowej już kilka miesięcy temu uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Treść informacji znajdziecie tutaj: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

telefony numery 

 


 

16.07.2015

festyn2015_plakat


 

ZAPRASZAMY

Jstrazakuż w tę niedzielę, 19 lipca 2015 roku, o godzinie 13.00 na stadionie sportowym w Mordach odbędą się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy oraz Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mordach serdecznie zapraszają na to widowisko. Będzie to okazja, aby zobaczyć w akcji naszych dzielnych druhów, którzy po ciężkich przygotowaniach będą walczyli o miano najlepszych a zarazem o przejście do następnego etapu, jakim są zawody na szczeblu powiatowym. Strażakom potrzebni są wierni kibice, którzy będą zagrzewali ich do walki, tak więc przyjdź i kibicuj, tym razem oni liczą na Ciebie.  - 15.07.2015

 


 

ZAWIADOMIENIE

logo RSOOd 1 lipca 2015 roku unowocześniony został system powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach - Regionalny System Ostrzegania (RSO). Usługa ta obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. W razie wystąpienia kataklizmu, czy jakiegokolwiek zagrożenia, komunikat będzie generowany przez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego na stronie urzędu wojewódzkiego, a następnie w naziemnej telewizji cyfrowej i aplikacjach telefonicznych oraz sms (tylko najważniejsze komunikaty). Bezpłatną aplikację na telefon można znaleźć w sklepach pod słowem kluczowym „RSO” bądź „Regionalny System Ostrzegania”. Warto zaopatrzyć się w taką innowację. Pozwoli to w jakiej������������ części uniknąć zagrożenia nie tylko zdrowia ludzkiego ale i życia.

 (ks)  13.07.2015

INFORMACJA

Koło Łowieckie „Lis” nr 52 w Zielonce, informuje o zasadach zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną w obwodzie nr 372,  Szkoda musi być zgłoszona w formie pisemnej, w ciągu 3 dni od dnia jej stwierdzenia na adres:
Koło ��owieckie „Lis” nr 52
Łagodna 36
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Do wniosku powinien być dołączony szkic sytuacyjny uprawy z oznaczeniem miejsca wyrządzenia szkody, oraz dokument stanowiący formę prawną władania (wypis z rejestru gruntów), mapka, umowa dzierżawy
Wzór zgłoszenia


Zapytania ofertowe:

 Urząd Miasta i Gminy zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu  na  terenie  Miasta i Gminy  Mordy”.


Szczegóły: TUTAJ   09.07.2015r.
logoUrząd Miasta i Gminy  ma pod swoją opieką plac zabaw „NIVEA” z programu „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”.
Obecnie ku końcowi zmierzają bieżące prace konserwacyjne na tym placu. Dzisiaj  przeglądu dokonywał uprawniony, w tym zakresie, inspektor. Zwróciliśmy się do wykonawcy urządzeń zabawowych o pomoc w wymianie elementu huśtawki wagowej.  Do  momentu ponownego udostępnienia placu do zabaw, prosimy rodziców i opiekunów dzieci do powstrzymania się prowadzenia zajęć rekreacyjnych w tym miejscu.  Plac zabaw został przekazany do użytku w 2012 roku, stosownie do porozumienia między NIVEA a Gminą Mordy.


08.07.2015r
Burmistrz Jan Ługowski powierzył obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim .Jolancie Wierzejskiej , kandydatce wyłonionej  na  drodze przeprowadzonego postępowania  konkursowego . Pani Jolanta Wierzejska jest nauczycielką tego Zespołu.

INFORMACJA

Wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 5.
lub
      można pobrać ze strony internetowej:
- tutaj dla podmiotów grupy przyłączeniowej A lub B"  (ilość większa niż 10m3/h )
- tutaj dla odbiorców grupy przyłączeniowej B podgrupy I (ilość do 10 m3/h)

TERMIN SKŁADANIA DO 30 LIPCA 2015 w sekretariacie Urzędu lub pokoju nr 5.


         06.07.2015r.
             Wczoraj w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie  Burmistrza  Miasta i Gminy Mordy z mieszkańcami  miasta i sołectw.  Burmistrz poinformował licznie zebranych o realizowanych  przedsięwzięciach  w zakresie zadań własnych . Prowadzone są  prace wstępne w przyszłości umożliwiające wykonanie przyłączy gazu do gospodarstw domowych.  Wnioski  o określenie warunków przyłączenia są do pobrania w Urzędzie   Miasta i Gminy. Termin składania do 30 lipca 2015 r. w pokoju nr 5.

.

 
zawody

Informacja w sprawie wyłonienia kandydata

na dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim

 

W dniu 2 lipca 2015 roku przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim. W związku z konkursem do Urzędu Miasta i Gminy Mordy wpłynęła jedna oferta. W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja konkursowa wybrała Panią Jolantę Wierzejską jako kandydatkę na dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim.Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, informuje że na obszarze Miasta i Gminy Mordy, nie ma bezpiecznych kąpielisk. W związku  z tym istnieje możliwość  kąpieli w najbliższym Parku Wodnym w Siedlcach.  Tam nad bezpieczeństwem kapiących czuwają ratownicy.

 


W związku ze zbliżającymi się upałami (05.07-08.07), informujemy wszystkich mieszkańców, aby zachowali ostrożność podczas przebywania na słońcu. Upały stanowią poważne zagrożenie dla życia. Przygotujmy się aby chronić swoje zdrowie stosując się do zaleceń:

·         ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie na słońcu, zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni;

·         regularnie pić duże ilości wody;

·         utrzymywać chłodne powietrze wewnątrz pomieszczenia, stosować żaluzje w drzwiach i oknach;

·         ograniczać przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo, że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspokajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu;

·         nosić okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem.

Pamiętajmy także o swoich pupilach, one także potrzebują wody. Nie pozostawiajmy ich na słońcu, w gorących miejscach, zamkniętych samochodach.W czwartek 2 lipca 2015 r. na targu w Mordach:
 

.

             

     01.07.2015r.

Informujemy, że w okresie wakacyjnym od 1 lipca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku swietlica socjoterapeutyczna będzie czynna :

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek         9:00 - 17:00

środa          11:00- 19:00

czwartek     9:00 - 17:00

piątek         9:00 - 17:00

Wszystkie chętne dzieci i młodzież zapraszamy na zajęcia do świetlicy socjoterapeutycznej w budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach przy ul. Parkowe
           30.06.2015r.
       
             

Rada Miejska na X Sesji udzieliła  absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy Janowi Ługowskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.


 
       29.06.2015r.
        Jutro 30 czerwca 2015 r. (wtorek)  o godz. 12:30 odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Mordach, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9.   
   Patrz BIP UMiG.   (informacja ponowna)

     Jeszcze tylko jutro głosowanie na www.drzeworoku.pl do 30 czerwca 2015r.- Grab Jacek w konkursie Drzewo Roku 2015

            29.06.2015r.

 Sołectwo KRZYMOSZE

 Za wcześniejszym komunikatem, Rejonu Energetycznego  Siedlce  PGE Dystrybucja  S.A.  Oddział Warszawa,     informujemy,  że w środę 01 lipca 2015r. w miejscowości Krzymosze  dla posesji oznaczonych numerami  od 3 do 36A i 49  oraz 51, 51A w godzinach  8:00 – 14:00 będą planowe wyłączenia dostawy energii elektrycznej    ze stacji  Krzymosze nr 16-1635.    (BIP UMiG Mordy.)

  Zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych  w energetyce  pod  numerami  telefonów:

    -  991,

                    (22) 340 41 00.


         

                     29.06.2015r.

Wniosek burmistrza  dotyczący dofinansowania  zadania „ Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie  Miasta i Gminy Mordy” realizowanego w 2015 roku  został pozytywnie rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW  gmina otrzyma dotację  do 85 procent kosztu kwalifikowanego zadania, w wysokości do 11 231,00zł.  Poszczególne czynności będą realizowane wg harmonogramu w uzgodnieniu z zainteresowanymi, którzy wcześniej zgosili zamiar wymiany pokryć dachowych.

  W związku z założeniami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z 14 lipca 2009 r. (M.P. Nr 50 poz. 735) Rada Miejska w Mordach uchwałą   Nr VI/21/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. przyjęła Gminny Plan Usuwania Azbestu Miasta i Gminy Mordy. Plan dostępny w BIP UMiG Mordy zakładka - Dane publiczne – uchwały RM rok 2011.


      
                 29.06.2015r
Wczoraj przedstawiciele społeczności  i mieszkańcy miasta i gminy  uczestniczyli w V Diecezjalnej Pielgrzymce Samorządowców i Parlamentarzystów do Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie i obchodach 23. rocznicy powstania Katolickiego Radia Podlasie

      
wakacyjny obrazek

Z okazji zakończenia roku szkolnego, życzę Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim Pracownikom Szkół wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Słowa podziękowania i życzenia kierujemy również do wszystkich Rodziców, kt��rzy zawsze wspierają dzia��ania szkół, służą swoją radą i pomocą.

Uczniom życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,  miłego wypoczynku  i u��miechu na co dzień, oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Wykorzystajcie okres wakacji jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy

                                                                                                  Jan Ługowski

ZAPROSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza Przedsiębiorców,

mieszkańców Miasta i Gminy Mordy i wszystkich zainteresowanych

na spotkanie dotyczące planowanych przez Gminę inwestycji m.in.

budowa gazociągu i budowa/remonty dróg.

Spotkanie odbędzie się dnia 5 lipca 2015 roku o godz. 1600 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach przy ul. Parkowej 9

 

 

    Nowy harmonogram odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych


   

            

 Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły dowiedzieć się więcej na temat funduszy europejskich na lata 2014-2020. Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców,  oraz wszystkich zainteresowanych tematyką

 

         25 czerwca  2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy,  

                              Sala konferencyjna

                            w godzinach 9:00 – 13:00;


 25.06.2015r

19 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. Wspólnym tematem jakim zajmowali się członkowie obu Komisji była oświata tj. analiza funkcjonowania oświaty w roku szkolnym 2014/2015, oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem dyrektorów szkół z terenu Miasta i Gminy Mordy za 2014 r. (m.in. osiągnięcia, wydatki, potrzeby szkół). Podczas tego spotkania Dyrektorzy szkół przedstawili wyniki z egzaminów gimnazjalnych i szóstoklasistów ze szkół podstawowych). Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się informacjami na temat sytuacji mieszkaniowej w Gminie (mieszkania komunalne i socjalne), wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich oraz informacjami na temat klubów sportowych.


  

25.06.2015r. 

W dniu 16.06.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu oraz Spraw Gospodarczych, na którym członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz z informacj������������ na temat stanu budynków administracyjnych i komunalnych na terenie Miasta i Gminy Mordy.

Przed rozpoczęciem posiedzenia, w ramach nadzoru nad prowadzonymi w Gminie inwestycjami, członkowie Komisji wraz z Panem Burmistrzem udali się w teren na „wizję lokalną” remontu drogi Rogóziec – Ptaszki (podczas której stwierdzono szereg uchybień)Wykonawca przystąpił do poprawy stwierdzonych uchybień.

  24.06.2015r.

       Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysów będą mogy dowiedzieć się więcej na temat funduszy europejskich na lata 2014-2020. Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców,  oraz wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych.  

Jutro  25.06.2015r.w Urzędzie Miasta i Gminy  w sali konferencyjnej w godzinach 9 - 13.


      

22.06.2015r.

Zmieniamy wspólnie    „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Mordy na lata 2013-2028 „.    W planie tym znajduje się informacja, że  Zakład Gazowniczy Mińsk Mazowiecki  posiada na terenie Gminy  jedynie część przyłącza gazowego o długości ok. 9 m (średnica Ø 25 średniego ciśnienia) natomiast  długość czynnej sieci przesyłowej na terenie gminy w latach 2007 – 2011  wynosi 14250mb. 

Wspólnie możemy zwiększyć długość sieci średniego ciśnienia do czego zachęca burmistrz Jan Ługowski, w tym zakresie przeprowadzone są pierwsze rozmowy.  Teraz mieszkańcy mogą uczynić pierwszy krok wypełniając wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupa II, których urządzenia , instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i którzy będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości większej niż 10m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25m3/h lub wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów grupy przyłączeniowej B podgrupy I, których urządzenia , instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilościach nie większyej niż 10m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie wi��kszych niż 25m3/h.   Wnioski do pobrania w  inwestycjach w UMiG. Wypełnione i złożone pozwolą na przeprowadzenie analizy i określenie  wysokości programu inwestycyjnego w tym zakresie.

 W przypadku braku możliwości odcinków sieci gazowych, zgodnie z art. 7 pkt 1 Ustawy Prawo Energetyczne, gazyfikacja Gminy może być realizowana na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem gazowniczym a gminą/odbiorcą. Ponadto: linia ogrodzeń powinna przebiegać w odległości min. 0,5 m od gazociągu w rzucie poziomym; dla budownictwa jednorodzinnego lub zagrodowego szafki gazowe (otwierane od strony ulicy) powinny być zlokalizowane w linii ogrodzeń, a w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającymi siecią gazową; w liniach rozgraniczających gminnych dróg publicznych oraz dróg niepublicznych należy zarezerwować trasy dla projektowanej sieci gazowej

   


    24.06.2015r.

    Może nad morze i też możesz z Mordów

 

W tegoroczne wakacje po raz jedenasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Bdzie kursował codziennie w okresie 28.06 – 30.08.2015 r. w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku. Wagony są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Bilety na pociąg „Słoneczny” są do nabycia w kasach biletowych, w biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu. Honorowane są zniżki ustawowe, dodatkowo w cenie biletu można zabrać ze sobą rower lub psa. Wakacyjnemu połączeniu stolicy z wybrzeżem towarzyszy akcja promocyjna „Słoneczny wysyp rabatowy”, dzięki której osoby podróżujące pociągiem „Słoneczny” mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek w interesujących miejscach nad morzem.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.mazowieckie.com.pl

 

 


 

  22.06.2015r.

Głosowanie na www.drzeworoku.pl do 30 czerwca 2015r.- Grab Jacek w konkursie Drzewo Roku 2015


22.06.2015r.

Niniejszym informuję, że w dniu 30 czerwca 2015 r. (wtorek)  o godz. 12:30 odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Mordach, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9.

Proponowany porządek obrad:

1.                  Otwarcie sesji.

2.                  Wnioski do porządku obrad.

3.                  Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji.

4.                  Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.

5.                  Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

6.                  Informacje dotyczące bieżącej działalności komisji Rady Miejskiej.

7.                  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)                 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.,

b)                 udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytu���u wykonania budżetu za 2014 r.,

c)                  zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Mordy,

d)                 powołania Zespołu ds. wyboru ławników,

e)                 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Mordy,

f)                  przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

g)                 zmiany Miejsko �� Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania    Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

h)                 przyjęcia Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla       Miasta i Gminy Mordy w 2013 rok.

          8.Sprawy różne.

          9. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej.

                                                                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  (-) Kazimiera Pogorzelska


 22.06.2015r.

R.6122.4.2015                            Mordy, dnia 22 czerwca 2015r.

                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

  Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje, że w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych w dniach 02.05.2015r. – 03.05.2015r. i 15.05.2015r.-16.05.2015r. na terenie Miasta i Gminy Mordy, które zostały potwierdzone  ekspertyzą z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rolnicy u których wystąpiła klęska niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, tj. przymrozków wiosennych mogą składać do Urzędu Miasta i Gminy  w Mordach wioski o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach rolnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia          24 czerwca 2015r. Do właściwie wypełnionego wniosku producent rolny dołącza  wniosek o płatności  bezpośrednie  złożony w 2015r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa  www.mazowieckie.pl

Sprawę prowadzi: Teresa Kozioł-Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Tel (25) 64125-402 wew. 572015-06-18

      Z racji przypadającego 25-lecia odnowienia samorządu terytorialnego burmistrz Jan Ługowski zaprasza do udziału obecnych i byłych radnych  w V Diecezjalnej Pielgrzymce Samorządowców i Parlamentarzystów do Sanktuarium Męczenników Podlaskich  w Pratulinie  28 czerwca 2015r.2015-06-18

   Uczestniczyliśmy w konferencji poświęconej systemom informatycznym i infrastrukturze w miastach,powiatach i gminach, na której przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego przedstawił  stan realizacji projektu "Opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych".  Uczestniczymy w tym projekcie.


2015-06-18

I N F O R M A C J A

Koło Łowieckie  LOT-HAZ  07-100 Węgrów, ul. Krasińskiego 6/7 informuje, że osobami uprawnionymi  i odpowiedzialnymi za likwidowanie  szkód łowieckich w sezonie 2015/2016 są:

OBWÓD  421 –     Tel. 504 100 960

 OBWÓD 254 – Tel. 600 212 257
2015-06-16

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORDY ogłasza przetarg nieograniczony(licytacj��)na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ulicy Brzozowej 8, ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00011906/1, będącej własnością GMINY MORDY, oznaczonej             w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o pow. 0,0602 ha, obręb 83

cena wywoławcza. 182 347,50 zł, brutto (w tym 23% podatek VAT 34 097,50zł.)

- wadium 25 000,00 zł,

- postąpienie minimalne. 1 830 zł,

Nieruchomość położona jest w bliskim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych(las, Zalew i rzeka Muchawka). Na działce znajdują się zniszczone betonowe fundamenty domu- bez wartości rynkowej, do rozbiórki. Pełne media dostępne z ul. Brzozowej i z terenów przyległych, (miejska sieć wodociągowa, miejska sieć kanalizacyjna, miejska sieć gazowa, miejska sieć  c. o., sieć telefoniczna i sieć elektroenergetyczna).

W okolicy (na osiedlu wielorodzinnym i wzdłuż ul. Warszawskiej) znajdują się obiekty użyteczności publicznej : poczta, oddziały banków, pętla i przystanki autobusowe, punkty handlowe i  usługowe.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, ul.Kilińskiego 9 w sali konferencyjnej w dniu 17 lipca 2015r. o godz. 11,00.  

(Więcej na BIP)2015-06-12

Uczestniczymy w realizacji projektów    „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojew��dztwa. Przygotowywane są obecnie dostawy infrastruktury teleinformatycznej w ramach  EA i BW. 


2015-06-12

SŁONECZNE LATO  - organizatorzy dziękują za  ciekawe propozycje programowe, zgłoszone dzisiaj. Zapraszamy do współpracy.


2015-06-11

Dzisiaj zespół koordynujący przygotowania  do  wakacyjnego wydarzenia kulturalnego  SŁONECZNE LATO, przedstawił Burmistrzowi Janowi Ługowskiemu harmonogram  prowadzonych prac.  W posiedzeniu zespołu uczestniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej  Ewa Jarocka i Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego Grażyna Drabarek. Tegoroczny XVI Festyn  będzie 26 lipca od godziny 15:00 na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. W programie  zaplanowany jest przegląd  twórców ludowych malowanie na szkle i płótnie, prezentacja twórców kultywujących folklor Mazowsza i Podlasia, koncerty zespołów muzycznych i wokalnych, wiele atrakcji dla dzieci i będzie też malowanie twarzy oraz mikrofon dla najmłodszych. Organizatorzy zapraszają do współpracy przedsiębiorców. Będzie też okazja do zaprezentowania własnej działalności gospodarczej. Zapraszamy również do przedstawienia  własnych propozycji programowych  festynu.


2015-06-11

Burmistrz  przypomina mieszkańcom, że Urząd Miasta i Gminy w każdy piątek czynny jest od godziny 10:00 do godziny 18:00.

Jutro piątek i w Urzędzie można też  przedstawić swoją sprawę do godziny 18:00.


2015-06-10

Burmistrz Jan Ługowski  dzisiaj uczestniczy w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w biurze LGD w Siedlcach.  Miasto i Gmina  Mordy jest członkiem  Stowarzyszenia.


2015-06-10

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach zapraszają  25 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, w godzinach 9:00 – 13:00  na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Każdy zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy unijnych na lata 2014-2020. W ramach konsultacji zostaną omówione m.in., warunki oraz możliwości pozyskania dotacji. Konsultacje dedykowane są przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorcom oraz wszystkim zainteresowanym tematykę funduszy unijnych.


ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

  DO  SĄDU OKRĘGOWEGO i  SĄDU  REJONOWEGO

w SIEDLCACH  w kadencji 2016– 2019

 

W związku z upływem z końcem 2015 roku obecnej kadencji ławników w sądach powszechnych,  Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach pismem z dnia 18 maja 2015 r. poinformował, że Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach ustaliło, iż Rada Miejska                  w MORDACH winna wybrać na kadencję 2016 – 2019 łącznie 5 ławników, z tego                   3 ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i 2 ławników do Sądu Rejonowego                  w Siedlcach, w tym 1 do orzekania w zakresie prawa pracy.

Ławnikiem może być osoba, która :

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)     jest nieskazitelnego charakteru,

3)     ukończyła 30 lat,

4)     jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)     nie przekroczyła 70 lat,

6)     jest zdolna, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych s��dach oraz w prokuraturze,

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania  sądowego,

3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ciganiem przestępstw i wykroczeń,

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)     duchowni,

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)     funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)     radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławnikw.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Mordach kandydatów na ławników upływa dnia 30 czerwca 2015 roku.

 Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów na ławników są : prezesi właściwych sądów,  stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,   co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta i gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydata na ławnika , dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której doł��cza się:

1.      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3.      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4.      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5.      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 Wymienione powyżej dokumenty winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczna lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę os��b zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można pobra w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9 lub pobrać ze strony  www.ms.gov.pl

     Zgłoszenia kandydatów na ławników składać należy w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9, piętro I, pokój nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

 Zgłoszenia, które wpłyną po 30 czerwca 2015 roku, a także zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań formalnych okre��lonych powyżej, Rada Miejska pozostawi bez dalszego biegu.

Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów.

 Więcej czytaj w BIP.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORDY ogłasza przetarg nieograniczony(licytację)na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ulicy Brzozowej 8, ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00011906/1, będącej własnością GMINY MORDY, oznaczonej             w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o pow. 0,0602 ha, obręb 83

cena wywoławcza. 182 347,50 zł, brutto (w tym 23% podatek VAT 34 097,50zł.)

- wadium 25 000,00 zł,

- postąpienie minimalne. 1 830 zł,

Nieruchomość położona jest w bliskim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych(las, Zalew i rzeka

Muchawka). Na działce znajdują się zniszczone betonowe fundamenty domu- bez wartości

rynkowej, do rozbiórki. Pełne media dostępne z ul. Brzozowej i z terenów przyległych,

(miejska sieć wodociągowa, miejska sieć kanalizacyjna, miejska sieć gazowa, miejska sieć

c. o., sieć telefoniczna i sieć elektroenergetyczna).

W okolicy (na osiedlu wielorodzinnym i wzdłuż ul. Warszawskiej) znajdują się obiekty

użyteczności publicznej : poczta, oddziały banków, pętla i przystanki autobusowe, punkty handlowe i  usługowe.

            Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, ul.Kilińskiego 9 w sali konferencyjnej w dniu 17 lipca 2015r. o godz. 11,00.  

(Więcej na BIP)


 

 Uczestniczymy w projekcie  Mazowszanie  w ramach, którego  powstanie  Lokalne Centrum Kompetencji.  W tych dniach rozpoczną się dostawy wyposażenia.


Obrazy można oglądać

O tym, że na swoją pierwszą wystawę malarską nigdy nie jest za późno, można się było przekonać 3 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach. W Sali Teatralnej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy obrazów Marii Augustyny Kisielińskiej.

Na uroczystość przybyli: Jan Ługowski – burmistrz Mordów, Ewa Jarocka – przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach, Marek Gorzała – radny Powiatu Siedleckiego, najbliższa rodzina, przyjaciele i sąsiedzi malarki, mieszkańcy gmin Mordy oraz Zbuczyn. Nie zabrakło także dzieci i młodzieży - Jest to moja pierwsza wystawa od czasów nauki w liceum plastycznym w Lublinie. Po wyjściu za mąż poświęciłam malowanie na rzecz rodziny. Dopiero po 55 latach przerwy, ponownie wróciłam do mojej pasji – zdradza artystka. Maria Kisielińska chętnie odpowiadała na pytania publiczności i rozdawała autografy.           Wystawa będzie czynna do 30 czerwca 2015 r.          Wst����p wolny.

MS


 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział w Siedlcach

tel., fax. 256326018

e-mail: o-siedlce@piorin.gov.pl

 

 

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN Województwo: mazowieckie

Powiat:  siedlecki Agrofag: Nasionnica trześniówka Roślina: Czereśnia Data publikacji komunikatu: 03.06.2015r.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania nasionnicy trześniówki należy podjąć po przeprowadzeniu  obserwacji.

W połowie maja należy wywiesić żółte pułapki lepowe i na podstawie odłowionych owadów wykonywać zabiegi.

Wylot much rozpoczyna się zazwyczaj w końcu maja lub na początku czerwca, zbiegając się zazwyczaj
w czasie z kwitnieniem robinii pseudoakacji i trwa do połowy lipca. Samice składają jaja w miękiszu owoców najczęściej w okolicy szypułki najpierw na owocach odmian wcześnie dojrzewających a następnie
na odmianach późniejszych. Owad dorosły to mucha o długości ok. 5 mm z charakterystyczną żółtą tarczką na tułowiu oraz  przezroczystymi skrzydłami z ciemnymi poprzecznymi paskami. Objawy żerowania
to tzw. „robaczywienie” owoców, które są na ogół lekko wklęśnięte i miękkie.

 Czynnikami sprzyjające liczniejszemu wystąpieniu szkodnika:

·         ciepła i sucha pogoda w okresie lotu muchówek sprzyja składaniu jaja

·         deszczowa pogoda w okresie dojrzewania owoców ułatwia larwom zakończenie rozwoju (możliwy liczniejszy pojaw w kolejnym roku).

 Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się po przekroczeniu przez szkodnika progu ekonomicznej szkodliwości czyli :

·        wykonać po 2-3 dniach regularnego odłowu much na pułapce po przekroczeniu przez szkodnika progu ekonomicznej szkodliwości, czyli średnio na pułapkę 2 odłowione muchy

·         kolejny zabieg wykonać w zależności od przebiegu lotu much

·         w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających stosować zabieg po wieczornym oblocie pszczół.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: mazowieckie Powiat:  siedlecki Agrofag: Septorioza plew pszenicy Roślina: Pszenica ozima Data publikacji komunikatu: 03.06.2015r.

Plantacjom pszenicy ozimej zagraża septorioza plew pszenicy. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania  septoriozy plew pszenicy należy podjąć po przeprowadzeniu  obserwacji.

 

Pierwsze objawy choroby można obserwować już na siewkach jesienią. Wiosną porażane są  najpierw dolne liście roślin. Następnie patogen przenosi się na górne liście, dokłosie i kłos oraz poraża ziarniaki. Choroba występuje w większym nasileniu po łagodnej zimie i wilgotnych latach o zwiększonej ilości opadów. Warunkiem wystąpienia silnego zakażenia jest utrzymanie się zwilżenia liści przez okres 3-6 godzin przy temperaturze 20-24 o C. W korzystnych warunkach okres inkubacji (wylegania się ) choroby wynosi 7-14 dni.

 Czynnikami zwiększającymi ryzyko porażenia są:

·         zainfekowane ziarno

·         deszczowa pogoda wczesnym latem (od początku kłoszenia do końca kwitnienia)

·         obecność zainfekowanych resztek pożniwnych

·         uprawa odmian o niskiej słomie

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie.

 Po  stwierdzeniu objawów chorobę zwalcza się:

·         w fazie krzewienia, gdy występuje silne porażenie liści

·         pod koniec strzelania w źdźbło lub na początku kłoszenia, jeżeli objawy porażenia wystąpiły
na górnych liściach (5-10%  liści z plamami) i utrzymuje się duża wilgotnoś��.

 Przy braku porażenia górnych liści, zabieg wykonuje się wtedy, gdy na kłosach występują pierwsze objawy choroby. Zabiegi można maksymalnie wykonywać do fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka ochrony roślin.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: mazowieckie Powiat:  siedlecki Agrofag: Skrzypionki Roślina: Pszenica ozima  Data publikacji komunikatu: 03.06.2015 r. Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie  skrzypionek.

 Decyzję o sposobie i terminie zwalczania skrzypionek należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Na plantacjach pszenicy ozimej występują 2 gatunki skrzypionek: skrzypionka zbożowa i skrzypionka błękitek. Chrząszcze skrzypionek zimują w ściółce, darni lub między korzeniami. Wiosną, gdy temperatura przekracza 10oC przelatują na rośliny żywicielskie. Jaja składane są od połowy maja do połowy czerwca. Po upływie około 2 tygodni wylegają się larwy. Szkody na plantacjach powodują zarówno chrząszcze jak i larwy (wyjadanie tkanki miękiszowej liści). Żerowanie w sprzyjających warunkach rozpoczyna się w II dekadzie kwietnia. Rozwojowi tych szkodników sprzyja ciepła pogoda w okresie wiosny. Zabiegi zwalczające przeprowadza się:

w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tj. stwierdzenia 1-2 larw
na 1 źdźble lub

·         w przypadku stwierdzenia na plantacji masowego wylęgu larw (obserwujemy wówczas larwy obu gatunków)

 

 

5 czerwca 2015 roku ( piątek )  w Urzędzie Miasta i Gminy jest dniem wolnym od pracy . Urząd  będzie nieczynny

Burmistrz Miasta i Gminy w Mordach informuje, że zostały ustalone dodatkowe dni wolne od pracy w 2015 roku, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, w zamian za świ��ta przypadające w innym dniu niż niedziela:

1) 05 czerwca 2015 roku (piątek) w zamian za Święto Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia 2015 roku przypadające w sobotę.

                                                                     Burmistrz

                                                                (-) Jan Ługowski

 

W  M-GOK  przy ul. Parkowej 3 czerwca br. Burmistrz Jan Ługowski otworzył wystawę malarstwa Marii Kisielińskiej.

Wystawę można oglądać do 30 czerwca br.

 

 

         W wyborach 31 maja 2015r.do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w powiecie Siedleckim wybrani zostali

    - Radzikowski Piotr Grzegorz 

    -  Mikołajczuk Jarosław Ryszard.

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji DNIA DZIECKA wszystkim dzieciom dużo radości życzy 

BURMISTRZ

Jan Ługowski

 

Urząd Miasta i Gminy Mordy

prosi

   mieszkańców o nie wyrzucanie odpadów komunalnych w miejsca zabronione.

Obserwujemy, iż w dalszym ciągu trwa nielegalna praktyka podrzucania śmieci. Ludzie zaśmiecają lasy, przydrożne rowy, łąki i tworzą dzikie wysypiska śmieci.

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o dbałość o swoją miejscowość

i o pozbywanie się odpadów komunalnych w sposb zgodny z obowiązującymi przepisami.

Przypominamy, że odbierane są wszystkie odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane bez ograniczeń. Wystarczy w dniu odbioru wystawić je przez swoją posesję.

 

 Informacja

Informacja w sprawie wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół

 

W dniu 26 maja 2015 roku przeprowadzone zostały postępowania konkursowe w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów:

  • Zespołu Oświatowego w Mordach
  • Gimnazjum nr 1 w Mordach
  • Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim.

W związku z konkursem na dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach do Urzędu Miasta i Gminy Mordy wpłynęły dwie oferty złożone przez Panią Dorotę Chacińską i Panią Teresę Kozos. W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja konkursowa wyłoniła kandydata na dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach w osobie Pani Teresy Kozos.

 

W przypadku konkursu na dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mordach do Urzędu Miasta i Gminy Mordy wpłynęła jedna oferta złożona przez Panią Katarzynę Tarasiuk. W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja konkursowa wybrała Panią Katarzynę Tarasiuk jako kandydatkę na dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mordach.

 

Do konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim przystąpiły dwie kandydatki. Oferty złożyły Pani Anna Bogusz oraz Pani Jolanta Wierzejska. W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim.

 .

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy w Mordach informuje, że zostały ustalone dodatkowe dni wolne od pracy w 2015 roku, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela:

1) 05 czerwca 2015 roku (pi��tek) w zamian za Święto Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia 2015 roku przypadające w sobotę,

2)  24 grudnia 2015 roku (czwartek) w zamian za drugi dzień Świt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2015 roku przypadający w sobotę.

                                                                Burmistrz

                                                         (-) Jan Ługowski

 

5 czerwca 2015 roku ( piątek )  w Urzędzie Miasta i Gminy jest dniem wolnym od pracy . Urząd  będzie nieczynny

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                   

2015-05-21

Ogłoszenie o obradach IX sesji Rady Miejskiej w Mordach w dniu 28.05.2015r.

Ogłoszenie 


2015-05-21

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wwyborczej nr 225 w Mordach w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Siedleckiego zarządzonych na dzień 31.05.2015r.

Obwieszczenie


2015-05-12

Komputerowe badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry).

W dniu:21.05.2015r. w Ośrodku Zdrowia „MEDYK” pl. Zwycięstwa 18 w Mordach
w godzinach od 13:00 do 15:00 odbędą się komputerowe badania wzroku
oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (25) 641-54-94
Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)
Zapisy prowadzone będą do dnia 21.05.2015r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy


2015-05-11

Zmagali się ze sztuką recytacji.

W tym roku a 20 dzieci wzięo udział w eliminacjach gminnych XXXII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, który obył się 5 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

więcej »


2015-05-11

Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

W tym roku obchodziliśmy 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to druga w świecie, a pierwsza w Europie ustawa zasadnicza. Główne uroczystości odbyły się w Mordach.

więcej »


2015-05-08

Dotacja celowa dla Gminnej Spłki Wodnej Mordy.

Informacja 


2015-05-08

Zawiadomienie Koła Łowieckiego nr 44 BRZOZÓWKA.

Zawiadomienie 


2015-05-08

Zawiadomienie Koła Łowieckiego nr 52 "Lis".

Zawiadomienie


2015-05-08

„Z flagą w tle” w Radzikowie Wielkim.

2 maja br. już po raz czwarty na terenie Miasta i Gminy Mordy obchodziliśmy Dzień Flagi RP. Tegoroczna uroczystość odbyła się przy Zespole Szkół w Radzikowie Wielkim. Na przystrojonym w biało-czerwone barwy placu przy szkole zgromadziło się ponad 100 uczestników. Przybyłych mieszkańców przywitał burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski. Na uczestników czekało wiele atrakcji: słodki poczęstunek przygotowany przez grono pedagogiczne i okolicznych mieszkańców, pieczenie kiełbasek przy ognisku, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i biesiadnych przy akompaniamencie akordeonu oraz gry i zabawy rekreacyjno-sportowe.

więcej »


2015-05-06

Gminne Obchody Dnia Strażaka w Radzikowie Wielkim.

3 maja br. w Radzikowie Wielkim odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. Obchody zaczęły się uroczystym przemarszem druhów w szyku spod świetlicy wiejskiej do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. Oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewni��a Orkiestra Dęta OSP Mordy pod batutą kapelmistrza Jacka Stokowskiego. Następnie ochotnicy spotkali się na skromnym poczęstunku w świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim.

więcej »


2015-05-05

Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Obwieszczenia


2015-05-04

XXXII Konkurs Recytatorski Dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.


2015-04-30

Komunikat o zagroeniu upraw roślin.

Komunikat.


2015-04-30

Darmowe podręczniki do nauki języka angielskiego.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z możliwości otrzymania bezpłatnego podręcznika do nauki języka angielskiego. Akcja trwa do 10 maja 2015 r. Aby otrzymać darmowy podręcznik wystarczy wejść na stronę www.wkdk.pl/podrecznik i wpisać poniższy kod podczas rejestracji.

Kod upoważniający do odebrania darmowego podręcznika: PU1510

Dodatkowe informacje na temat akcji dostępne są pod nr telefonu: 78 681 76 55


2015-04-30

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy.

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”. Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będą wręczane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

Informacja prasowa


2015-04-28

Uroczyste obchody 224. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zapraszamy do udziału w uroczystych obchodach 224. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

o godz. 11.30 - Uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Mordach

o godz. 13.00 - Uroczysta akademia przygotowana przez Gimnazjum Nr 1 w Mordach w Sali Teatralnej M-GOK-u w Mordach

 


2015-04-27

Wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach informuje, że w dniach 28.04-11.05.2015r. na terenie powiatu siedleckiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

 

 


2015-04-27

Konkurs rozstrzygnięty.

Znamy już zwycięzców konkursu plastycznego Wielkanocna pisanka, którego organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach. 21 kwietnia odbyło się wręczenie nagród i dyplomów.

więcej »


2015-04-27

IV Gminny Rajd Rowerowy "Z flagą w tle".

Już po raz czwarty odbędzie się Gminny Rajd Rowerowy „Z flagą w tle”. Tym razem na trasie Mordy - Radzików-Wielki. Impreza odbywa się w święto Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Rajdowcy wyruszą o godzinie 9.00 spod kościoła w Mordach w kilkunastoosbowych grupach pod opieką pilotów. Ok. 10.30 planowany jest przyjazd do Radzikowa Wielkiego na plac przy Zespole Szkół. Odbędą się tu ognisko, zabawy dla dzieci oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i biesiadnych. Każdy uczestnik otrzyma biało-czerwoną flagę.

Regulamin Rajdu


2015-04-24

GTO "Podlasianki" jadą do Drelowa.

Już w najbliższą niedzielę, 26 kwietnia, Grupa Teatru Obrzędowego "Podlasianki" weźmie udział w XIV Przeglądzie Teatrów Obrzędowych w Drelowie, gdzie zaprezentują spektakl obrzędowy pt. "Oblegacje". Nagrodą dla najlepszych spektakli będzie udział w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim.


2015-04-23

Gminna Olimpiada Wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym, ekologii i przedsiębiorczości.

W dniu 23.04.2015r. w M-GOK w Mordach odbyła się Gminna Olimpiada Wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym, przedsiębiorczo��ci i ekologii. Organizatorem Olimpiady był Burmistrz Miasta i Gminy Mordy oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach. W Olimpiadzie wzięło udział 29 Pań z terenu Miasta i Gminy Mordy. Uczestniczki Olimpiady rozwiązały specjalnie przygotowany test zawierający 40 pytań. Nagrody w konkursie ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Mordy.

Laureatki Olimpiady otrzymały następujące nagrody:
I miejsce – Krystyna Łastowiecka - blender
II miejsce – Beata Strąk - suszarka do włosów
III miejsce – Lilianna Bielak - młynek do kawy

Pozostałe uczestniczki Olimpiady otrzymały upominki w postaci drobnego sprzętu kuchennego.


2015-04-23

VIII Regionalny Przegląd Piosenki Europejskiej.

Już 21 maja br. w Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury w Mordach odbędzie się VIII Regionalny Przegląd Piosenki Europejskiej. Zapraszamy młodzież ze szkół gimnazjalnych z powiatów: siedleckiego, łosickiego, siemiatyckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, mińskiego, łukowskiego oraz garwolińskiego. Zgłoszenia do 14 maja!

Regulamin
Karta zgłoszenia


2015-04-22

Ogłoszenie o obradach VIII sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie


2015-04-21

Informacja o spisie wyborców.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje, że został sporządzony spis wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spis jest udostępniony do wglądu od 20 kwietnia do 4 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach w godzinach pracy urzędu. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.


2015-04-20

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.

Już po raz szósty Oddział Regionalny KRUS w Warszawie organizuje Konkurs dla rolnik��w i sołtysów z całego Mazowsza. Konkurs przebiega we współorganizacji jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na wsi oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

więcej »


2015-04-17

Występ "Krzymoszowianek".

W niedzielę 19 kwietnia 2015r. o godzinie 13.00 na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach podczas imprezy promocyjno-targowej "IX Wiosna na polu i w ogrodzie" wystąpi nasz lokalny Zespół Ludowy "Krzymoszowianki". Zapraszamy!


2015-04-16

Zaproszenie na Gminną Olimpiadę Wiedzy.

Urz��d Miasta i Gminy Mordy oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Siedlcach zapraszają na Gminną Olimpiadę Wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym, ekologii i przedsiębiorczości, która odbędzie się 23 kwietnia br. o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach, ul. Parkowa 9.


2015-04-16

"ECDL START dla mazowieckich kadr".

Projekt pod nazwą "ECDL START dla mazowieckich kadr" – to bezpłatne szkolenia z obsługi komputera (podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne) finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Spo�ecznego. Szczegółowe informacje znajdziecie również Państwo na stronie internetowej ecdl2.dobrakadra.pl


2015-04-15

Analiza wyników badań ankietowych.

Wczoraj nasi stażyści wzięli udział w pracach nad analizą wyników badań ankietowych, przeprowadzonych w lutym i marcu br. przez Lokalną Grupę Działania, w której uczestniczy nasza Gmina. Celem badania było poznanie opinii mieszkańców w sprawach najistotniejszych dla rozwoju Gminy, będącej czścią obszaru działania Lokalnej Grupy Dzia��ania Ziemi Siedleckiej oraz zdiagnozowanie potencjalnych kierunków rozwoju regionu. Badanie prowadzone jest w związku z trwającymi przygotowaniami nowopowstałej LGD do aplikowania o środki w ramach Programu Leader PROW 2014-2020, a jego wyniki wykorzystane zostaną w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.


2015-04-10

Punkt Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Wsparcia Rodziny.


2015-04-10

Uczyli się zdobić wielkanocne jajka.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach zorganizował przed świętami Wielkiej Nocy warsztaty zdobienia jajek.

więcej »


2015-04-08

Zaproszenia na spotkania dyskusyjne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach dyskusyjnych dotyczących nowelizacji Zarządzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, które odbędą się w dniu 14 kwietnia 2015 roku, w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce.

Harmonogram spotkań dyskusyjnych


2015-04-08

Informacja o turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w 2015 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2000 a 2008 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) uprawnione jest do świadczeń KRUS.

więcej »


2015-04-07

Konferencja dot. zmian w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego.

W Sokołowie Podlaskim odbyła się konferencja, na której przedstawiono i omówiono podstawowe zmiany w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego w zakresie drogowych przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym, innym niż wykonywanie komunikacji miejskiej. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym stanowi o pełnym wdrożeniu w Polsce przepisów rozporządzenia nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. Reguluje także wiele innych spraw niezwiązanych z tym rozporządzeniem. Wdrażanie w życie ustawy spowodowało powstanie wielu wątpliwości. Każdy powstały problem został omówiony wraz ze wskazaniem przepisów prawnych zawartych w ustawie lub rozporządzeniu nr 1370, a także w innych ustawach lub krajowych aktach wykonawczych.


2015-04-02

Konkursy w przygotowaniu.

W przygotowaniu są ogłoszenia o konkursach na dyrektora Zespołu Oświatowego im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach, Gimnazjum Nr 1 w Mordach oraz Zespołu Szkół im. Ks. Kanonika Kazimierza Dymitrowicza. Będ one w niedługim czasie zamieszczone.


2015-04-02

Informacja.

Urząd Miasta i Gminy w Mordach informuje, że świetlica socjoterapeutyczna w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach przy ul. Parkowej 9 w piątek 3 kwietnia i we wtorek 7 kwietnia będzie otwarta w godzinach od 9.00 do 17.00.


2015-03-26

1% podatku dla Szkoły Podstawowej im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach!


2015-03-26

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR).

Od 16 marca do 30 kwietnia br. podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej składający PIT-37 będą mogli pobrać wstępnie wypełnione  zeznanie podatkowe, przez Administrację Podatkową.

Informacja prasowa.


2015-03-25

NIE! Dla wypalania traw na Mazowszu!

W dalszym ciągu przypomina sie i zwraca uwagę na nie wypalanie traw. W dniu dzisiejszym jednostka OSP Wielgorz brała udział w 2-godzinnej akcji gaśniczej w rejonie rzeki Liwiec, na łkach. Wypalanie traw stanowi zagro��enie dla ludzi i przyrody. Grozi za to utrata dopłat bezpośrednich przez rolników.

Mazowiecka Straż Pożarna ostrzega - wypalanie traw jest zabronione!

 


2015-03-25

Spotkanie z Burmistrzem - 22.03.2015r.

W ostatnią niedzielę, tj. 22 marca 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Pan Jan Ługowski spotkał się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach z mieszkańcami miasta i przedsiębiorcami. W czasie spotkania omówiono bieżącą działalność gminy, dokonane oraz przewidywane inwestycje i bieżącą realizację zadań własnych gminy. Burmistrz wyraża serdeczne podziękowanie mieszkańcom miasta i przedsiębiorcom za liczne zainteresowanie prezentowaną problematyką.


2015-03-25

Ogłoszenie o obradach VII sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie


2015-03-25

W marcu uczestniczyliśmy w spotkaniu, które odbyło się w Gmachu Sejmu RP.

W trakcie spotkania zapoznano uczestników ze środkami na jakie jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW w 2015 roku. Przybliżono też pracę Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego oraz działalność Parlamentarnego Zespołu ds. Samorz��dności. Przedstawiono również dotychczasową pracę Klubu Liderów Samorządowych „Poznańska” Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.


2015-03-24

Ogłoszenie o nie dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu ofertowym na wykonanie zadania "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Mordy oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

Ogłoszenie


2015-03-23

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 18 marca 2015 r. o siedzibie i dyżurach pełnionych przez Komisję.

Informacja


2015-03-20

Seminarium „Inspiracje dla rozwoju lokalnego”.

Dnia 11.03.2015 roku w Urzędzie Miasta Siedlce w ramach projektu „Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się seminarium „Inspiracje dla rozwoju lokalnego”. Wzięli w nim udział Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Pan Jan Ługowski oraz Sekretarz Miasta i Gminy Mordy Pan Mirosław Łukowski. Podczas seminarium omówiono kwestie związane z rozwojem lokalnym, zastępowaniem pracy ludzi pracą maszyn i społecznym wymiarem adaptacyjności na poziomie lokalnym. Dyskutowano również nad wyzwaniami stojącymi przed mazowieckimi samorządami lokalnymi, nowymi formami zatrudniania i organizacji pracy.


2015-03-20

NIE! Dla wypalania traw na Mazowszu - kampania społeczna.

Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. W 2014 r. na Mazowszu odnotowano ponad 60-procentowy wzrost liczby pożar��w traw.

Mazowiecka Straż Pożarna ostrzega - wypalanie traw jest zabronione, zagraża życiu, niszczy przyrodę.


2015-03-18

Apel do mieszkańców - sprzątajmy po swoich psach.

Apel


2015-03-17

Wielkanocny konkurs.

Po raz kolejny Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach ogłosił konkurs plastyczny „Wielkanocna pisanka”. W tym roku termin zgłaszania prac mija 3 kwietnia.

Konkurs jest jednoetapowy. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od wyobraźni  autora. Każdy uczestnik ma za zadanie wykonać pracę indywidualnie dowolną techniką.

więcej


2015-03-16

Specjalnie dla kobiet.

Ponad 170 osób przybyło na IV Gminny Dzień Kobiet, którego organizatorami są Burmistrz Miasta i Gminy Mordy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach. Na panie czekało wiele atrakcji.

więcej »


2015-03-16

Wnioski o dotację dla spółek wodnych działających na terenie Miasta i Gminy Mordy.

Informacja


2015-03-13

Zaproszenie na spotkanie.


2015-03-12

Nabór na zajęcia dla młodzieży.


2015-03-12

Zaproszenie na ping-pong i Klub Karciany.


2015-03-11

Informacja dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej – ASF.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w roku 2014 i 2015 licznych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w państwach Europy Wschodniej i Środkowej oraz przypadkach stwierdzenia obecności wirusa ASF w produktach pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na terytorium państw trzecich.

Ulotka


2015-03-09

Zapytanie ofertowe.

"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Mordy oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

Zapytanie ofertowe


2015-03-09

Zawiadomienie o wyborach sołtysa - sołectwo Ptaszki.

Na dzień 10 marca (wtorek) o godz. 14.00 w domu sołtysa zwołuje się Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa w Ptaszkach. Jeżeli zebranie nie odb����dzie się w pierwszym terminie, ustala się drugi termin godz. 14.20.

Burmistrz
/-/ Jan Ługowski


2015-03-09

Frekwencja dopisała.

Prawie 40 pań i panów wzięło udział w Maratonie Zumby, który odbył si�� 8 marca w Miejsko-Gminnym O����������������rodku Kultury w Mordach.

więcej »


2015-03-09

Pierwsza rocznica „Krzymoszowianek”.

Zespół Ludowy ��Krzymoszowianki” powstał rok temu. Na początku marca świętował pierwszą rocznicę swego istnienia.

więcej »


2015-03-09

IV Gminny Dzień Kobiet.


2015-03-09

Jarmark pełen atrakcji.

Obecnie, jak przed wiekami, jarmark w Mordach odbywa się w pierwszy czwartek po dniu św. Kazimierza. W tym roku miał on miejsce 5 marca.

więcej »


2015-03-06

Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz!

Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz - to nowe hasło, związane z problemem wypadków podczas obsługi zwierząt. Bezpieczeństwo i higiena pracy z żywym inwentarzem w dużej mierze za leży od warunków jego bytowania w gospodarstwie rolnym. Zapewnienie zwierzętom odpowiedniej przestrzeni do życia oraz pożywienia i wody, traktowanie ich przyjaźnie, zmniejsza ryzyko przygniecenia, uderzenia i pogryzienia, a przestrzeganie higieny podczas ich obsługi zapobiega zakażeniom chorobami odzwierzęcymi.

List do rolników.


2015-03-06

Zaproszenie na szkolenie.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Siedlcach zaprasza na szkolenie "Zasady udzielania płatności bezpośrednich w roku 2015”, które odbędzie si�� dnia 12.03.2015. (czwartek) o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

 


Zobacz też:


 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15